首页 兴纺控股(hk01968)-基本信息

兴纺控股(hk01968)-基本信息

日报更新时间:

周报更新时间:

行情信息

今开价:0.184

最高价:0.184

成交量:0.0

昨收价:0.184

最低价:0.184

最新价:0.183

行情图标
概要信息

中文名称:兴纺控股


英文名称:HINGTEX HLDGS


简介:我们於一九八一年创办,是历史悠久的牛仔布制造商,主要向若干知名美国服装品牌供应牛仔布,以生产牛仔成衣


网址:http://www.hwtextiles.com.hk


电话:852-2341-4208


最新量化综合结论
百科信息
  • 公司介绍
  • 持有人权益
  • 蜗轮

公司资料 公司回顾 公司展望
证劵代码 01968
公司名称(中文) 兴纺控股有限公司
公司名称(英文) Hingtex Holdings Limited
公司业务

集团於一九八一年创办,是历史悠久的牛仔布制造商,主要向若干知名美国服装品牌供应牛仔布,以生产牛仔成衣。

所属行业 纺织、服饰及个人护理
港股股份数目 640000000(股)
主席 董信康
主要持股人 董信康
董事 董信康(主席兼执行董事) 董韦霆(行政总裁兼执行董事) 董卓明(销售总监兼执行董事) 曾令镖(独立非执行董事) 张之杰(独立非执行董事) 梁宏正(独立非执行董事)
公司秘书 张家俊
注册办事处 PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands
公司总部 香港新界荃湾海盛路3号TML广场31楼A6室
股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心22楼
核数师 德勤·关黄陈方会计师行
主要往来银行 香港上海滙丰银行有限公司
法律顾问 胡百全律师事务所 金杜律师事务所 迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合夥
公司网址 www.hwtextiles.com.hk
电邮地址 general@hwtextiles.com.hk
电话号码 (852) 2341 4208
传真号码 (852) 2341 8493
由于上述发展,本集团的收益同比下降约29.0%至272.0百万港元(二零一八年上半年:383.2百万港元)。由于中美贸易纠纷导致材料价格整体上涨以及员工成本增加,毛利率下降至25.2%(二零一八年上半年:32.3%),毛利为约68.4百万港元(二零一八年上半年:123.8百万港元)。本公司拥有人应占溢利缩减76.4%至13.5百万港元(二零一八年上半年:57.5百万港元),而于截至二零一九年六月三十日止六个月每股盈利为2.12港仙(二零一八年上半年:11.97港仙),主要由于美国品牌所有人为留出足够时间于中国境外物色合资格成衣制造商而要求延迟向成衣制造客户运送牛仔布所致。 按产品划分的业绩 本集团与其客户密切合作共同克服困难的同时,同时继续进行具有先进功能、保持高品质及追求时尚的牛仔布的研发(「研发」),因此从竞争对手中脱颖而出。仅于过往三年,本集团能够引进逾600类弹性混合牛仔布。该等布料与牛仔成衣及弹性牛仔终端产品的不断发展趋势及需求相符。 弹性混合牛仔布分部为本集团的主要收益来源,于回顾期间占总收益87.2%或为237.2百万港元(二零一八年上半年:344.8百万港元)。本集团亦制造其他布料,包括弹性纯棉牛仔布及非弹性牛仔布,于二零一九年上半年共同向本集团贡献收益31.7百万港元(二零一八年上半年:36.9百万港元)。 按市场划分的业绩 于回顾期间,美国市场仍为本集团的最大收益来源,部分由于多家美国知名服装品牌的持续助力以及知名美国品牌客户的回归。为扩大欧洲市场,本集团于意大利委聘多家销售代理以吸引更多订单。因此,于回顾期间本集团一直自欧洲的新客户获得订单。就中国市场而言,本集团于中国广州设立销售办事处并聘请销售代理把握市场的巨大商机。本集团亦参加多个中国贸易展览,并与当地时装设计师合作提升其在中国的品牌知名度。 为提升本集团的整体收益及盈利能力,本集团于回顾期间实施多项措施,包括更好地利用现有原材料及优化制造流程。凭藉此方式本集团能够更好地控制成本及缩短制造前置时间。
展望未来,全球经济增长预计将持续低迷,根据国际货币基金组织(「国际货币基金组织」)二零一九年七月世界经济展望报告1,二零一九年将增长3.2%及二零二零年将增长3.5%。儘管前景萧条,本集团仍对前景保持审慎乐观,乃由于预计众多美国品牌所有者将于中国境外物色到合资格成衣制造商以满足其生产需求。然而,本集团的前景在很大程度上取决于美国与中国管理贸易差异的能力,因为这会导致全球商业及消费信心低迷。 儘管上述发展无法控制,本集团于其控制范围内以审慎的态度充分考虑其创新能力并提升其竞争力。因此,本集团将持续专注开发创新的弹性混合牛仔布,同时研发环保产品。于计划动用上市所筹集的资金后,另外将购买具更大生产能力的新设备,从而令本集团能够开发各种不同的布料、扩大产能及提高效率。 扩大本集团于欧洲及中国的业务仍为进一步提高本集团竞争力的方式。于欧洲,本集团将参加更多展览会及贸易展,如「牛仔第一视觉展(DenimPremiereVision)」及「BreadandButterTradeshow」以提升其品牌知名度并部署更多当地销售代理。就中国市场而言,本集团将继续与中国知名时尚设计师陈闻先生合作以增加商机,尤其是即将举行的冬季时装秀。同时亦加强与COTTONUSA的合作,以共同开发当地市场,与欧洲市场类似,透过参与行业时装秀增加品牌曝光度。本集团于美国拥有强大的业务,儘管如此,本集团仍透过与知名品牌所有人合作以及参加重大时尚日历活动增强其曝光度。 透过实施上述策略,本集团不断提升其行业形象并处以稳固地位能够实现其长期可持续发展。

主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2018-07-16 董慧玲 Tung Wei Ling Barbara 480000000 480000000 75.0000 L Ordinary Shares
2018-07-16 董慧丽 Tung Wai Lai Mabel 480000000 480000000 75.0000 L Ordinary Shares
2018-07-16 万丰投资控股有限公司 Manford Investment Holdings Limited 480000000 480000000 75.0000 L Ordinary Shares
2018-07-16 Li Ka Mei 480000000 480000000 75.0000 L Ordinary Shares
2018-07-16 刘中秋 Lau Chung Chau 480000000 480000000 75.0000 L Ordinary Shares
2018-07-16 李之晓 Li Chi Hiu Lawrence 480000000 480000000 75.0000 L Ordinary Shares
2018-07-16 Fung Cheong Chi 480000000 480000000 75.0000 L Ordinary Shares
2015-07-09 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 8000000 903804246 37.8300 L 911804246 38.1700 L Ordinary
2015-07-08 吴冰蕊 Wu Bingrui 277260000 13.1500 L 277260000 11.6100 L Ordinary
2015-07-08 岭辉集团有限公司 Brilliant Lead Group Limited 276960000 13.1300 L 276960000 11.5900 L Ordinary
2015-07-08 顶峰集团有限公司 Alpha Top Group Limited 273060000 12.9500 L 273060000 11.4300 L Ordinary
2015-07-08 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 10000000 893804246 37.4200 L 903804246 37.8300 L Ordinary
2015-06-25 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 280000000 1173804246 49.1400 L 893804246 37.4200 L Ordinary
2015-06-23 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 280000000 893804246 42.3800 L 893804246 42.3800 L Ordinary
2015-06-23 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 280000000 893804246 42.3800 L 1173804246 49.1400 L Ordinary
2014-06-13 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 891804246 42.5100 L 893804246 42.6000 L Ordinary Shares
2014-05-15 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 890804246 42.4600 L 891804246 42.5100 L Ordinary
2014-05-09 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 889804246 42.4100 L 890804246 42.4600 L Ordinary
2014-04-04 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 884304246 42.1500 L 885304246 42.2000 L Ordinary
2014-01-08 吴冰蕊 Wu Bingrui 300000 277560000 13.2300 L 277260000 13.2200 L Ordinary
2014-01-01 吴冰蕊 Wu Bingrui 300000 277260000 13.2200 L 277560000 13.2300 L Ordinary
2013-10-25 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 300000 884004246 42.1300 L 884304246 42.1500 L Ordinary
2013-10-24 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 407000 883597246 42.1200 L 884004246 42.1300 L Ordinary
2013-10-09 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 38258226 845339020 40.2900 L 883597246 42.1200 L Ordinary
2013-09-23 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 844839020 40.2700 L 845339020 40.2900 L Ordinary
2013-09-19 岭辉集团有限公司 Brilliant Lead Group Limited 500000 276460000 13.1800 L 276960000 13.2000 L Ordinary
2013-09-19 吴冰蕊 Wu Bingrui 500000 276760000 13.1900 L 277260000 13.2200 L Ordinary
2013-09-06 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 200000 844639020 40.2600 L 844839020 40.2700 L Ordinary
2013-09-05 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 300000 844339020 40.2400 L 844639020 40.2600 L Ordinary
2013-09-04 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 300000 844039020 40.2300 L 844339020 40.2400 L Ordinary
2013-08-30 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 843539020 40.2100 L 844039020 40.2300 L Ordinary
2013-08-29 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 842539020 40.1600 L 843539020 40.2100 L Ordinary
2013-08-26 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 841539020 40.1100 L 842539020 40.1600 L Ordinary
2013-06-24 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 845539020 40.3000 L 846039020 40.3300 L Ordinary Shares
2013-06-21 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 844539020 40.2500 L 845539020 40.3000 L Ordinary Shares
2013-06-20 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 843539020 40.2100 L 844539020 40.2500 L Ordinary Shares
2013-06-19 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 842539020 40.1600 L 843539020 40.2100 L Ordinary Shares
2013-06-18 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 841539020 40.1100 L 842539020 40.1600 L Ordinary Shares
2013-06-14 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 840539020 40.0600 L 841539020 40.1100 L Ordinary
2013-06-13 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 839539020 40.0200 L 840539020 40.0600 L Ordinary
2013-06-11 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 582000 838957020 39.9900 L 839539020 40.0200 L Ordinary
2013-06-06 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 837957020 39.9400 L 838957020 39.9900 L Ordinary
2013-05-15 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 400000 837557020 39.9200 L 837957020 39.9400 L Ordinary
2013-05-14 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 836557020 39.8700 L 837557020 39.9200 L Ordinary
2013-05-13 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 835557020 39.8300 L 836557020 39.8700 L Ordinary
2013-05-10 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 834557020 39.7800 L 835557020 39.8300 L Ordinary
2013-05-09 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 833557020 39.7300 L 834557020 39.7800 L Ordinary
2013-05-08 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 832557020 39.6800 L 833557020 39.7300 L Ordinary
2013-05-07 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1500000 831057020 39.6100 L 832557020 39.6800 L Ordinary
2013-05-06 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 950000 830107020 39.5700 L 831057020 39.6100 L Ordinary
2013-04-15 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 829107020 39.5200 L 830107020 39.5700 L Ordinary
2013-04-12 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 700000 828407020 39.4900 L 829107020 39.5200 L Ordinary
2013-04-11 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 827907020 39.4600 L 828407020 39.4900 L Ordinary
2013-04-10 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 826907020 39.4100 L 827907020 39.4600 L Ordinary
2013-04-08 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 825907020 39.3700 L 826907020 39.4100 L Ordinary
2013-03-12 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 823907020 39.2700 L 825907020 39.3700 L Ordinary
2012-12-12 SC China Holding Limited 54004688 130521139 6.2200 L 76516451 3.6500 L Ordinary Shares
2012-12-12 Sequoia Capital China Advisors Limited 54004688 130521139 6.2200 L 76516451 3.6500 L Ordinary Shares
2012-12-12 文化中国传播集团有限公司 SNP China Enterprises Limited 54004688 130521139 6.2200 L 76516451 3.6500 L Ordinary Shares
2012-11-30 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 823407020 39.2500 L 823907020 39.2700 L Ordinary
2012-11-29 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 822907020 39.2200 L 823407020 39.2500 L Ordinary
2012-11-28 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 822407020 39.2000 L 822907020 39.2200 L Ordinary
2012-11-27 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 821907020 39.1800 L 822407020 39.2000 L Ordinary
2012-11-26 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 820907020 39.1300 L 821907020 39.1800 L Ordinary
2012-11-23 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 820407020 39.1000 L 820907020 39.1300 L Ordinary
2012-11-22 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 819907020 39.0800 L 820407020 39.1000 L Ordinary
2012-11-21 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 818907020 39.0300 L 819907020 39.0800 L Ordinary
2012-11-20 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 816907020 38.9400 L 818907020 39.0300 L Ordinary
2012-06-22 吴冰蕊 Wu Bingrui 300000 276460000 13.1800 L 276760000 13.1900 L Ordinary
2012-06-22 岭辉集团有限公司 Brilliant Lead Group Limited 300000 276160000 13.1600 L 276460000 13.1800 L Ordinary
2012-06-19 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 300000 816607020 38.9200 L 816907020 38.9400 L Ordinary
2012-06-15 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 300000 816307020 38.9100 L 816607020 38.9200 L Ordinary
2012-06-14 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 815807020 38.8800 L 816307020 38.9100 L Ordinary
2012-06-13 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 325000 815482020 38.8700 L 815807020 38.8800 L Ordinary
2012-06-07 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 814482020 38.8200 L 815482020 38.8700 L Ordinary
2012-06-06 吴冰蕊 Wu Bingrui 1000000 275460000 13.1300 L 276460000 13.1800 L Ordinary
2012-06-06 岭辉集团有限公司 Brilliant Lead Group Limited 1000000 275160000 13.1200 L 276160000 13.1600 L Ordinary
2012-06-05 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 812482020 38.7300 L 814482020 38.8200 L Ordinary
2012-06-04 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 810482020 38.6300 L 812482020 38.7300 L Ordinary
2012-05-31 吴冰蕊 Wu Bingrui 500000 274960000 13.1100 L 275460000 13.1300 L Ordinary
2012-05-31 岭辉集团有限公司 Brilliant Lead Group Limited 500000 274660000 13.0900 L 275160000 13.1200 L Ordinary
2011-12-20 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 809982020 38.6100 L 810482020 38.6300 L Ordinary
2011-12-19 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 809482020 38.5800 L 809982020 38.6100 L Ordinary
2011-12-16 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 808982020 38.5600 L 809482020 38.5800 L Ordinary
2011-12-15 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 808482020 38.5400 L 808982020 38.5600 L Ordinary
2011-12-14 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 807982020 38.5100 L 808482020 38.5400 L Ordinary
2011-12-13 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 427000 807555020 38.4900 L 807982020 38.5100 L Ordinary
2011-12-12 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 807055020 38.4700 L 807555020 38.4900 L Ordinary
2011-12-09 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 806555020 38.4400 L 807055020 38.4700 L Ordinary
2011-12-08 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 806055020 38.4200 L 806555020 38.4400 L Ordinary
2011-12-07 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 700000 805355020 38.3900 L 806055020 38.4200 L Ordinary
2011-12-06 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 804855020 38.3600 L 805355020 38.3900 L Ordinary
2011-12-05 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 804355020 38.3400 L 804855020 38.3600 L Ordinary
2011-12-01 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 802355020 38.2400 L 804355020 38.3400 L Ordinary
2011-11-30 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 801855020 38.2200 L 802355020 38.2400 L Ordinary
2011-11-28 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 801355020 38.2000 L 801855020 38.2200 L Ordinary
2011-11-25 文化中国传播集团有限公司 SNP China Enterprises Limited 130521139 0 0.0000 L 130521139 6.2200 L Ordinary Shares
2011-11-25 Max Wealth Enterprises Limited 130521139 130521139 6.2200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2011-11-25 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 800355020 38.1500 L 801355020 38.2000 L Ordinary
2011-11-24 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1200000 799155020 38.0900 L 800355020 38.1500 L Ordinary
2011-11-23 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1200000 797955020 38.0300 L 799155020 38.0900 L Ordinary
2011-11-22 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 795955020 37.9400 L 797955020 38.0300 L Ordinary
2011-11-18 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 350000 795605020 37.9200 L 795955020 37.9400 L Ordinary
2011-11-17 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 795105020 37.9000 L 795605020 37.9200 L Ordinary
2011-11-16 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 794605020 37.8700 L 795105020 37.9000 L Ordinary
2011-11-15 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 794105020 37.8500 L 794605020 37.8700 L Ordinary
2011-11-14 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 793105020 37.8000 L 794105020 37.8500 L Ordinary
2011-11-07 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 792105020 37.7500 L 793105020 37.8000 L Ordinary
2011-11-04 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 791605020 37.7300 L 792105020 37.7500 L Ordinary
2011-11-03 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 790605020 37.6800 L 791605020 37.7300 L Ordinary
2011-11-02 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 789605020 37.6400 L 790605020 37.6800 L Ordinary
2011-11-01 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 788605020 37.5900 L 789605020 37.6400 L Ordinary
2011-10-31 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 787605020 37.5400 L 788605020 37.5900 L Ordinary
2011-10-28 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1500000 786105020 37.4700 L 787605020 37.5400 L Ordinary
2011-10-27 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1982000 784123020 37.3700 L 786105020 37.4700 L Ordinary
2011-10-26 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 3000000 781123020 37.2300 L 784123020 37.3700 L Ordinary
2011-10-25 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 779123020 37.1400 L 781123020 37.2300 L Ordinary
2011-10-24 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 4000000 775123020 36.9500 L 779123020 37.1400 L Ordinary
2011-10-21 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 4000000 771123020 36.7500 L 775123020 36.9500 L Ordinary
2011-10-20 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 4000000 767123020 36.5600 L 771123020 36.7500 L Ordinary
2011-10-20 顶峰集团有限公司 Alpha Top Group Limited 100000 272960000 13.0100 L 273060000 13.0200 L Ordinary
2011-10-19 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 4000000 763123020 36.3700 L 767123020 36.5600 L Ordinary
2011-10-18 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 4000000 759123020 36.1800 L 763123020 36.3700 L Ordinary
2011-10-17 FMR LLC 1339000 105312000 5.0200 L 103973000 4.9600 L Common Stock
2011-10-17 顶峰集团有限公司 Alpha Top Group Limited 1000000 271960000 12.9600 L 272960000 13.0100 L Ordinary
2011-10-17 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 757123020 36.0900 L 759123020 36.1800 L Ordinary
2011-10-14 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 6000000 751123020 35.8000 L 757123020 36.0900 L Ordinary
2011-10-13 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 4959000 746164020 35.5600 L 751123020 35.8000 L Ordinary
2011-09-21 FMR LLC 553000 126347000 6.0200 L 125794000 5.9900 L Common Stock
2011-06-10 吴冰蕊 Wu Bingrui 700000 274260000 13.0700 L 274960000 13.1100 L Ordinary
2011-06-10 岭辉集团有限公司 Brilliant Lead Group Limited 700000 273960000 13.0600 L 274660000 13.0900 L Ordinary
2011-06-09 吴冰蕊 Wu Bingrui 500000 273760000 13.0500 L 274260000 13.0700 L Ordinary
2011-06-09 岭辉集团有限公司 Brilliant Lead Group Limited 500000 273460000 13.0300 L 273960000 13.0600 L Ordinary
2011-06-03 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 745164020 35.5200 L 746164020 35.5600 L Ordinary
2011-04-27 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 743164020 35.4200 L 745164020 35.5200 L Ordinary
2011-04-21 FMR LLC 52000000 92109000 4.3900 L 144109000 6.8700 L Common Stock
2011-04-20 Sequoia Capital China Advisors Limited 26000000 156521139 7.4600 L 130521139 6.2200 L Ordinary Shares
2011-04-20 SC China Holding Limited 26000000 156521139 7.4600 L 130521139 6.2200 L Ordinary Shares
2011-04-20 Max Wealth Enterprises Limited 26000000 156521139 7.4600 L 130521139 6.2200 L Ordinary Shares
2011-03-18 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 741164020 35.3300 L 743164020 35.4200 L Ordinary
2011-03-17 岭辉集团有限公司 Brilliant Lead Group Limited 2000000 271460000 12.9400 L 273460000 13.0300 L Ordinary
2011-01-20 吴冰蕊 Wu Bingrui 1000000 274760000 13.1000 L 273760000 13.0500 L Ordinary
2011-01-19 吴冰蕊 Wu Bingrui 1000000 273760000 13.0500 L 274760000 13.1000 L Ordinary
2010-12-14 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 1000000 740164020 35.2800 L 741164020 35.3300 L Ordinary
2010-11-17 顶峰集团有限公司 Alpha Top Group Limited 1000000 270960000 12.9200 L 271960000 12.9600 L Ordinary
2010-11-16 吴冰蕊 Wu Bingrui 500000 273260000 13.0300 L 273760000 13.0500 L Ordinary
2010-11-16 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 738164020 35.1900 L 740164020 35.2800 L Ordinary
2010-11-16 岭辉集团有限公司 Brilliant Lead Group Limited 500000 270960000 12.9200 L 271460000 12.9400 L Ordinary
2010-10-22 Max Wealth Enterprises Limited 24262526 189521139 9.0300 L 165258613 7.8800 L Ordinary Shares
2010-10-22 SC China Holding Limited 24262526 189521139 9.0300 L 165258613 7.8800 L Ordinary Shares
2010-10-22 Sequoia Capital China Advisors Limited 24262526 189521139 9.0300 L 165258613 7.8800 L Ordinary Shares
2010-08-30 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 500000 737664020 35.1600 L 738164020 35.1900 L Ordinary
2010-08-27 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 2000000 735664020 35.0700 L 737664020 35.1600 L Ordinary
2010-07-22 吴冰蕊 Wu Bingrui 700000 272560000 12.9900 L 273260000 13.0300 L Ordinary
2010-07-19 吴冰蕊 Wu Bingrui 411000 272149000 12.9700 L 272560000 12.9900 L Ordinary
2010-07-16 吴冰蕊 Wu Bingrui 889000 271260000 12.9300 L 272149000 12.9700 L Ordinary
2010-06-01 吴冰蕊 Wu Bingrui 300000 270960000 12.9200 L 271260000 12.9300 L Ordinary
2009-10-27 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 62937000 735664020 35.0700 L 735664020 35.0700 L Ordinary
2009-10-21 瑞士信贷集团 Credit Suisse Group 62937000 3.0000 S 62937000 3.0000 S Ordinary Shares
2009-10-21 瑞士信贷集团 Credit Suisse Group 62937000 125874000 6.0000 L 62937000 3.0000 L Ordinary Shares
2009-10-16 瑞士信贷集团 Credit Suisse Group 62937000 3.0000 S 62937000 3.0000 S Ordinary Shares
2009-10-16 瑞士信贷集团 Credit Suisse Group 1100000 124699000 5.9400 L 125799000 6.0000 L Ordinary Shares
2009-10-02 瑞士信贷集团 Credit Suisse Group 0 0.0000 P 0 0.0000 P Ordinary Shares
2009-10-02 瑞士信贷集团 Credit Suisse Group 62937000 3.0000 S 62937000 3.0000 S Ordinary Shares
2009-10-02 瑞士信贷集团 Credit Suisse Group 8006000 97370000 4.6400 L 105376000 5.0200 L Ordinary Shares
2009-09-29 Max Wealth Enterprises Limited 0 0.0000 L 189521139 9.0300 L Ordinary Shares
2009-09-29 SC China Holding Limited 0 0.0000 L 189521139 9.0300 L Ordinary Shares
2009-09-29 Sequoia Capital China Advisors Limited 0 0.0000 L 189521139 9.0300 L Ordinary Shares
2009-09-29 Credit Suisse (International) Holding AG 0 0.0000 P 0 0.0000 P H Shares
2009-09-29 Credit Suisse (International) Holding AG 0 0.0000 S 62937000 3.0000 S H Shares
2009-09-29 瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited 0 0.0000 P 0 0.0000 P Ordinary Shares
2009-09-29 瑞士信贷 Credit Suisse 0 0.0000 P 0 0.0000 P Ordinary Shares
2009-09-29 瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited 0 0.0000 S 62937000 3.0000 S Ordinary Shares
2009-09-29 瑞士信贷 Credit Suisse 0 0.0000 S 62937000 3.0000 S Ordinary Shares
2009-09-29 瑞士信贷 Credit Suisse 125874000 0 0.0000 L 125874000 6.0000 L Ordinary Shares
2009-09-29 Credit Suisse (International) Holding AG 125874000 0 0.0000 L 125874000 6.0000 L H Shares
2009-09-29 瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited 125874000 0 0.0000 L 125874000 6.0000 L Ordinary Shares
2009-09-29 吴冰蕊 Wu Bingrui 270960000 270960000 16.1400 L 270960000 12.9200 L Ordinary Shares
2009-09-29 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 735664020 735664020 43.8300 L 735664020 35.0700 L Ordinary Shares
2009-09-29 永声发展有限公司 Ever Sound Development Limited 62937000 735664020 43.8300 L 735664020 35.0700 L Ordinary Shares
2009-09-29 瑞士信贷集团 Credit Suisse Group 62937000 3.0000 S 62937000 3.0000 S Ordinary Shares
2009-09-29 瑞士信贷集团 Credit Suisse Group 37000000 125874000 6.0000 L 88874000 4.2400 L Ordinary Shares
2009-09-29 瑞士信贷集团 Credit Suisse Group 0 0.0000 P 0 0.0000 P Ordinary Shares
2009-09-29 瑞士信贷集团 Credit Suisse Group 0 0.0000 S 62937000 3.0000 S Ordinary Shares
2009-09-29 岭辉集团有限公司 Brilliant Lead Group Limited 270960000 270960000 16.1400 L 270960000 12.9200 L Ordinary Shares
2009-09-29 瑞士信贷集团 Credit Suisse Group 125874000 0 0.0000 L 125874000 6.0000 L Ordinary Shares
2009-09-29 顶峰集团有限公司 Alpha Top Group Limited 270960000 270960000 16.1400 L 270960000 12.9200 L Ordinary Shares
回购日期 回购数量(股) 最高回购价(港元) 最低回购价(港元) 回购总价(港元) 平均回购价(港元)
暂无数据

认购 认沽 牛证 熊证
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据

量化对比
扩展阅读

全部评论 0

  • 暂无评论

阿布量化公众号二维码 abu_quant 扫一扫关注阿布量化

24小时热文

热门推荐