首页 中国金洋(hk01282)-基本信息

中国金洋(hk01282)-基本信息

日报更新时间:

周报更新时间:11-27 06:33

行情信息

今开价:0.229

最高价:0.229

成交量:7000000.0

昨收价:0.23

最低价:0.226

最新价:0.228

行情图标
概要信息

中文名称:中国金洋


英文名称:GLORY SUN FIN


行业:电器部件及设备


简介:世达科技为全球领先的电容触控装置供货商之一,产品用于笔记本计算机及消费者电子产品,产量冠绝全球,本集团涉足触控板业务逾10年,为全球笔记本计算机生产商供应电容触控板


网址:http://www.hk1282.com


电话:00852-24999076


最新量化综合结论
百科信息
  • 公司介绍
  • 持有人权益
  • 蜗轮

公司资料 公司回顾 公司展望
证劵代码 01282
公司名称(中文) 宝新金融集团有限公司
公司名称(英文) Glory Sun Financial Group Limited
公司业务 宝新金融集团有限公司(原名:中国金洋集团有限公司)是一家主要从事高科技产品制造及自动化设备销售业务的投资控股公司。该公司通过三个业务分部进行运营:自动化分部、制造分部及证券投资分部。该公司也通过其子公司从事研发、软件贸易、制造及印刷集成电路触摸板,以及商务发展和产品推广业务。
所属行业 资讯科技器材
港股股份数目 27387512211(股)
主席 姚建辉;叶伟青
主要持股人
董事 王振邦(独立非执行董事) 李国安(独立非执行董事) 姚建辉(董事会主席) 姚建辉(执行董事) 黄炜(执行董事) 李敏斌(执行董事) 李均雄(独立非执行董事) 张弛(非执行董事) 刘云浦(副主席) 刘云浦(执行董事) 叶伟青(联席主席) 叶伟青(执行董事)
公司秘书 何嘉耀
注册办事处 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands
公司总部 香港金钟道89号力宝中心2座19楼1908至1909室
股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司
核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司
主要往来银行
法律顾问
公司网址 www.hk1282.com
电邮地址 marketing@wwtt.hk
电话号码 852-2499 9076
传真号码 852-2499 9075
金融服务 本公司金融服务分部所开展的业务涵盖证券及期货交易、投资银行、资产管理、信贷融资、财富管理以及贵金属交易。该分部亦持有合格境外有限合伙人(QFLP)牌照,令其可于中国管理私募股权投资基金。随着其服务范畴扩充至涵盖向非专业投资者提供服务、就公司收购、合併及股份回购守则之范围内的事宜╱交易向客户提供意见及担任首次公开发售保荐人,金融服务分部已建立一个全面金融服务平台。 于回顾期内,分部收益达约97.8百万港元(二零一八年六月三十日:约93.6百万港元),增幅约4.5%,占本集团之总收益约4.9%(二零一八年六月三十日:约10.3%)。该分部录得经营溢利约54.8百万港元(二零一八年六月三十日:约38.6百万港元),较去年同期增加约42.0%。收益增加主要来自企业融资业务所得收益,证监会已于回顾期内向其批出保荐人牌照。 于回顾期内,宝新证券有限公司(「宝新证券」)成功运用其「算法交易」自动监测及控制系统持续增加其客户之交易金额。预期该系统将增加经纪业务所得收益。企业融资业务方面,宝新证券完成多项股票及债券包销及发行以及合规顾问项目。该等项目为宝新证券带来可观收益,因而为未来业务扩张奠定坚实基础。 于回顾期内,宝新资产管理有限公司(「宝新资产管理」)已加强与其客户的沟通,并优化其处理服务及售后服务,导致其管理资产额(管理资产额)及收益均显着增加。于二零一九年六月三十日,其管理资产额达约1,280.0百万港元。于二零一九年六月,宝新资产管理荣获《资本杂誌》举办的《第十九届资本杰出企业成就奖》之杰出资产管理公司奖。 于报告期内,宝新财富管理有限公司(「宝新财富管理」)已通过整合其资源及成本控制成功提升其运营效率。宝新财富管理已制定计划,通过建立一个面向不同行业之潜在客户的前线团队扩展其业务。除其主要业务外,宝新财富管理一直与本集团旗下其他业务分部合作以创造协同效应。 宝新信贷有限公司(「宝新信贷」)持续调整优化其信贷融资组合,并根据其审慎的风险管理政策降低经营成本。该等举措使其贷款组合有所增加。 物业投资及发展 于回顾期内,源自物业投资及发展分部的收益约为666.0百万港元(二零一八年六月三十日:约354.9百万港元),增幅约87.7%,占本集团的总收益约33.1%(二零一八年六月三十日:约38.8%)。该分部所产生的经营溢利约为265.9百万港元(二零一八年六月三十日:约194.2百万港元),增幅约36.9%。 本集团于深圳持有一项物业项目,即邦凯科技园(「该科技园」)。该科技园的建设分为三个阶段。第一阶段的建设包括办公室、工厂、公寓、宿舍及商舖,而第二阶段包括办公室及酒店,已分别约于二零一四年及二零一八年竣工。第三阶段的建设包括办公室及公寓,预期将于二零二二年年底前竣工。于回顾期内,本集团已加快首两个阶段的租户招揽。于二零一九年六月三十日,第一及第二阶段的租用率各自分别约为82.9%及44.6%。 本集团于中国江西省赣州市持有两项物业项目,即赣州宝能城及赣州宝能太古城。前者包括零售商舖、商用物业、停车场、购物中心及酒店(其建设预期将于二零二零年十二月竣工),后者包括一个购物中心(改造及加建工程预期将于二零一九年十月完成)及酒店(改造及加建工程预期将于二零一九年十一月完成)。 宝新置地集团已在深圳、长春、长沙、渭南、汕头、云浮等中国重点城市有业务分佈,覆盖了写字楼、商业、多层与高层住宅、酒店、商务公寓、别墅、花园洋房等多业态细分产品。 于二零一九年五月,宝新置地集团协议收购凯升国际有限公司的全部权益,获得位于渖阳铁西区沈新东路34号、建筑面积约3.8万平米的商业用地,该项目楼宇共六层,一至三层为商业用途,四到六层部分物业用于酒店、办公室用途,并有159个停车位。 于二零一九年上半年,由宝新置地集团投资开发的项目陆续开盘,当中包括位于汕硕的时代湾项目(一个旨在创造充满活力的现代都会办公园区及高尚人才公寓配套区)。 自动化 作为本公司自动化分部的营运附属公司,佳力科技有限公司(「佳力科技」)是中国表面贴装技术(表面贴装技术)主要分销商及服务供应商之一。于回顾期内,美国禁止其企业向全球第二大智能手机制造商(「该手机巨头」)售卖及供应5G手机生产的产品和技术。为填补产能的空白,该手机巨头在增加来自国内电子制造工厂的订单之同时扩大其自有产能。与此同时,其竞争对手亦把握机会扩大产能以扩大其于手机行业的市场份额。此等因素已为佳力科技推动在中国销售表面贴装技术设备创造短期有利条件。因此,本集团自动化分部的销售收益增长约26.1%至约336.6百万港元(二零一八年六月三十日:约266.9百万港元),占本集团的总收益约16.7%(二零一八年六月三十日:约29.2%)。同时,融资租赁业务录得收益约9.9百万港元,相较去年同期9.8百万港元相对稳定。经营溢利增长约9.2%至约24.8百万港元(二零一八年六月三十日:约22.7百万港元)。 制造 制造分部主要从事新能源产业及发光二极管(LED)制造。于回顾期内,通过于中国进行基础设施(如基础设施照明),制造业务将继续维持其于中国市场的地位。与此同时,其已寻求于海外建立据点。因此,其录得收益约13.7百万港元(二零一八年六月三十日:约39.5百万港元),占本集团的总收益约0.7%(二零一八年六月三十日:4.3%)。收益下跌主要由于LED市场竞争激烈,导致经营亏损约28.8百万港元(二零一八年六月三十日:约10.6百万港元)。 证券投资 于回顾期内,本集团继续执行长短期结合的投资策略以维持平衡的投资组合,其令财务灵活性得以提升且可促进资本增长。本集团已投资多元化的投资组合,包括上市及非上市股本证券及投资基金。受上半年股票市场整体走弱影响,证券投资业务已产生亏损约178.0百万港元(二零一八年六月三十日:收益约159.1百万港元)。该分部的经营亏损约为207.2百万港元(二零一八年六月三十日:经营溢利约133.5百万港元)。
本公司预期,二零一九年下半年全球经济及中国的经济增长将继续受到市场波动以及中美贸易争端升级带来的不确定因素所影响。 于二零一九年七月举行的中共中央政治局会议期间,会上建议中国政府将采取积极财政政策及审慎货币政策以维持稳定增长,不会因其经济放缓而利用物业市场刺激经济。鉴于中国物业市场仍存在庞大需求,本公司已计划于今年下半年大规模出售其位于中国的已发展物业,本公司将因应政策及市况及时调整营销策略,将影响减至最低。 与此同时,本公司预期于邦凯城、赣州宝能城及赣州宝能太古城的建筑工程竣工后,自物业租赁业务所得的租金收入将会增加。 除加强对现有房地产项目的管理外,本集团将继续密切关注大湾区涌现的机遇并将通过收购及合营企业方式补充土地储备。 就金融服务分部而言,鉴于中美贸易战、近期香港社会动盪以及与投资者对香港和中国金融市场的整体态度有关的不确定因素,本集团计划在稳固现有业务的同时,将其重心转向企业融资以提供证券及期货条例项下的全面企业融资服务,发展其投资银行业务。此外,本集团将积极发展资产管理,包括与香港知名金融机构合作,为潜在投资商机组建新基金。 由于美国政府对全球第二大智能手机制造商(「该手机巨头」)强加销售禁令,预期该手机巨头对包括芯片制造商所生产的关键产品以及中国国内供应商对手机操作系统的需求将上涨。作为表面贴装技术设备主要分销商之一的佳力科技有限公司(「佳力科技」),预期将自该等希冀满足该手机巨头需求的供应商处录得表面贴装技术设备销售量增长。与此同时,5G技术获得大规模商业应用后导致中国网络供应商需要升级彼等移动通讯产品及相关制造设备,并导致表面贴装技术设备对汽车电子、半导体和人工智能制造的需求上涨,佳力科技预期将受益于5G时代涌现的快速发展机遇。 展望未来,本集团将力争不辜负股东的期望。无论面临何种挑战,本集团仍将坚持采取审慎务实的策略,积极抓住机遇,稳健发展,并将现有市况所带来的影响减至最低。

主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2019-08-23 CHINA HUARONG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD CHINA HUARONG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 3140000000 3140000000 0.1147 L 0 0.0000 L 普通股
2019-08-23 Sveta Limited Sveta Limited 3140000000 3140000000 0.1147 L 0 0.0000 L 普通股
2019-08-23 Chelsea Manifest Fund Chelsea Manifest Fund 3140000000 3140000000 0.1147 L 0 0.0000 L 普通股
2019-08-23 Chelsea Securities Limited Chelsea Securities Limited 3140000000 3140000000 0.1147 L 0 0.0000 L 普通股
2019-08-23 薛炜森 薛炜森 3140000000 3140000000 0.1147 L 0 0.0000 L 普通股
2019-08-23 Right Select International Limited Right Select International Limited 3140000000 3140000000 0.1147 L 0 0.0000 L 普通股
2019-08-23 Huarong Investment Stock Corporation Limited Huarong Investment Stock Corporation Limited 3140000000 3140000000 0.1147 L 0 0.0000 L 普通股
2019-08-23 中国华融资产管理股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 3140000000 3140000000 0.1147 L 0 0.0000 L 普通股
2019-04-24 吴腾 吴腾 749146972 1173164000 0.0453 L 1922310972 0.0702 L 普通股
2019-04-24 Tengyue Limited Tengyue Limited 749146972 1173164000 0.0453 L 1922310972 0.0702 L 普通股
2019-01-24 Chelsea Securities Limited Chelsea Securities Limited 3140000000 0 0.0000 L 3140000000 0.1214 L 普通股
2019-01-24 Chelsea Manifest Fund Chelsea Manifest Fund 3140000000 0 0.0000 L 3140000000 0.1214 L 普通股
2019-01-24 薛炜森 薛炜森 3140000000 0 0.0000 L 3140000000 0.1214 L 普通股
2019-01-24 Sveta Limited Sveta Limited 3140000000 0 0.0000 L 3140000000 0.1214 L 普通股
2019-01-24 Huarong Investment Stock Corporation Limited Huarong Investment Stock Corporation Limited 3140000000 0 0.0000 L 3140000000 0.1214 L 普通股
2019-01-24 Right Select International Limited Right Select International Limited 3140000000 0 0.0000 L 3140000000 0.1214 L 普通股
2019-01-24 CHINA HUARONG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD CHINA HUARONG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 3140000000 0 0.0000 L 3140000000 0.1214 L 普通股
2019-01-24 中国华融资产管理股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 3140000000 0 0.0000 L 3140000000 0.1214 L 普通股
2018-11-27 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 6300000000 24.3500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-11-27 华融国际金融控股有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 6300000000 24.3500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-11-27 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 6300000000 10794943600 41.7300 L 10794943600 41.7300 L Ordinary Shares
2018-10-22 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 1900000000 10777707600 41.6600 L 10777707600 41.6600 L Ordinary Shares
2018-10-22 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 19000000000 8200000000 31.6900 L 6300000000 24.3500 L Ordinary Shares
2018-10-22 佳择国际有限公司 Right Select International Limited 1900000000 1900000000 7.3400 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-10-22 华融投资股份有限公司 Huarong Investment Stock Corporation Limited 1900000000 1900000000 7.3400 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-10-22 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 1900000000 8200000000 31.6900 L 6300000000 24.3500 L Ordinary Shares
2018-10-22 捷翱有限公司 Bloom Right Limited 1900000000 1900000000 7.3400 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-01-10 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 10771835600 43.6500 L 10771835600 41.6400 L Ordinary Shares
2018-01-10 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 8200000000 33.2200 L 8200000000 31.6900 L Ordinary Shares
2018-01-10 华融投资股份有限公司 Huarong Investment Stock Corporation Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2018-01-10 佳择国际有限公司 Right Select International Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2018-01-10 Bloom Right Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2018-01-10 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2018-01-10 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 8200000000 33.2200 L 8200000000 31.6900 L Ordinary Shares
2018-01-10 Bloom Right Limited 1900000000 7.6900 L 1900000000 7.3400 L Ordinary Shares
2018-01-10 佳择国际有限公司 Right Select International Limited 1900000000 7.6900 L 1900000000 7.3400 L Ordinary Shares
2018-01-10 华融投资股份有限公司 Huarong Investment Stock Corporation Limited 1900000000 7.6900 L 1900000000 7.3400 L Ordinary Shares
2018-01-10 华融国际金融控股有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 6300000000 25.5300 L 6300000000 24.3500 L Ordinary Shares
2017-12-22 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 8200000000 35.6300 S 8200000000 33.2300 S Ordinary Shares
2017-12-22 华融投资股份有限公司 Huarong Investment Stock Corporation Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-12-22 佳择国际有限公司 Right Select International Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-12-22 Bloom Right Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-12-22 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-12-22 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 8200000000 35.6300 L 8200000000 33.2200 L Ordinary Shares
2017-12-22 Bloom Right Limited 1900000000 8.2500 L 1900000000 7.6900 L Ordinary Shares
2017-12-22 佳择国际有限公司 Right Select International Limited 1900000000 8.2500 L 1900000000 7.6900 L Ordinary Shares
2017-12-22 华融投资股份有限公司 Huarong Investment Stock Corporation Limited 1900000000 8.2500 L 1900000000 7.6900 L Ordinary Shares
2017-12-22 华融国际金融控股有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 6300000000 27.3800 L 6300000000 25.5300 L Ordinary Shares
2017-12-22 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 10771835600 46.8100 L 10771835600 43.6500 L Ordinary Shares
2017-12-22 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 8200000000 35.6300 L 8200000000 33.2200 L Ordinary Shares
2017-12-01 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 8200000000 35.6400 S 8200000000 35.6300 S Ordinary Shares
2017-12-01 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 10821835600 47.0300 L 10821835600 47.0300 L Ordinary Shares
2017-11-13 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 8200000000 37.0200 S 8200000000 35.6400 S Ordinary Shares
2017-11-13 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 10821835600 48.8600 L 10821835600 47.0300 L Ordinary Shares
2017-11-13 Bloom Right Limited 1900000000 8.5700 L 1900000000 8.2500 L Ordinary Shares
2017-11-13 Bloom Right Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-11-13 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 8200000000 37.0200 L 8200000000 35.6300 L Ordinary Shares
2017-11-13 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-11-13 华融国际金融控股有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 6300000000 28.4400 L 6300000000 27.3700 L Ordinary Shares
2017-11-13 华融投资股份有限公司 Huarong Investment Stock Corporation Limited 1900000000 8.5700 L 1900000000 8.2500 L Ordinary Shares
2017-11-13 华融投资股份有限公司 Huarong Investment Stock Corporation Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-11-13 Right Select International Limited 1900000000 8.5700 L 1900000000 8.2500 L Ordinary Shares
2017-11-13 Right Select International Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-11-13 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 8200000000 37.0200 L 8200000000 35.6300 L Ordinary Shares
2017-11-08 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 6300000000 1900000000 8.5700 L 8200000000 37.0200 L Ordinary Shares
2017-11-08 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 6300000000 1900000000 8.5800 S 8200000000 37.0200 S Ordinary Shares
2017-11-08 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 10821835600 48.8600 L 10821835600 48.8600 L Ordinary Shares
2017-11-08 华融国际金融控股有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 6300000000 0 0.0000 L 6300000000 28.4400 L Ordinary Shares
2017-10-20 Bloom Right Limited 1900000000 0 0.0000 L 1900000000 8.5700 L Ordinary Shares
2017-10-20 Bloom Right Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-10-20 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 1900000000 0 0.0000 S 1900000000 8.5800 S Ordinary Shares
2017-10-20 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 10821835600 48.8600 L 10821835600 48.8600 L Ordinary Shares
2017-10-20 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-10-20 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 1900000000 0 0.0000 L 1900000000 8.5700 L Ordinary Shares
2017-10-20 Right Select International Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-10-20 Right Select International Limited 1900000000 0 0.0000 L 1900000000 8.5700 L Ordinary Shares
2017-10-20 华融投资股份有限公司 Huarong Investment Stock Corporation Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-10-20 华融投资股份有限公司 Huarong Investment Stock Corporation Limited 1900000000 0 0.0000 L 1900000000 8.5700 L Ordinary Shares
2017-10-20 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-10-20 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 1900000000 0 0.0000 L 1900000000 8.5700 L Ordinary Shares
2017-10-11 中国金洋集团有限公司 China Goldjoy Group Limited 50000000 50000000 0.2200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-10-11 金洋控股有限公司 Goldjoy Holding Limited 50000000 50000000 0.2200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-10-11 Great Sphere Developments Limited 50000000 50000000 0.2200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-10-11 Stellar Result Limited 50000000 50000000 0.2200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-10-11 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 50000000 10821835600 47.0300 L 10771835600 46.8100 L Ordinary Shares
2017-10-11 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 8200000000 35.6300 S 8200000000 35.6300 S Ordinary Shares
2017-10-11 中国金洋信贷有限公司 China Goldjoy Credit Limited 50000000 50000000 0.2200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-07-28 中华人民共和国财政部 Ministry Of Finance Of The People's Republic Of China 2970000000 2970000000 13.4100 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-07-28 Horizon Best Limited 2970000000 2970000000 13.4100 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-07-28 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 2970000000 2970000000 13.4100 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-07-28 中国农业银行股份有限公司 Agricultural Bank of China Limited 2970000000 2970000000 13.4100 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-07-28 农银国际投资管理有限公司 ABCI Investment Management Limited 2970000000 2970000000 13.4100 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-07-28 农银国际控股有限公司 ABC International Holdings Limited 2970000000 2970000000 13.4100 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-07-28 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 10821835600 48.8600 L 10821835600 48.8600 L Ordinary Shares
2017-07-28 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 2970000000 2970000000 13.4100 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-06-21 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 500000000 2470000000 11.1500 L 2970000000 13.4100 L Ordinary Shares
2017-06-21 中华人民共和国财政部 Ministry Of Finance Of The People's Republic Of China 500000000 2470000000 11.1500 L 2970000000 13.4100 L Ordinary Shares
2017-06-21 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 500000000 500000000 2.2600 S Ordinary Shares
2017-06-21 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 10821835600 48.8600 L 10821835600 48.8600 L Ordinary Shares
2017-06-21 Horizon Best Limited 500000000 2470000000 11.1500 L 2970000000 13.4100 L Ordinary Shares
2017-06-21 中国农业银行股份有限公司 Agricultural Bank of China Limited 500000000 2470000000 11.1500 L 2970000000 13.4100 L Ordinary Shares
2017-06-21 农银国际投资管理有限公司 ABCI Investment Management Limited 500000000 2470000000 11.1500 L 2970000000 13.4100 L Ordinary Shares
2017-06-21 农银国际控股有限公司 ABC International Holdings Limited 500000000 2470000000 11.1500 L 2970000000 13.4100 L Ordinary Shares
2017-01-16 金洋控股有限公司 Goldjoy Holding Limited 50000000 0 0.0000 L 50000000 0.2300 L Ordinary Shares
2017-01-16 姚建煇 Yao Jianhui 50000000 10787687600 48.7100 L 10837687600 48.9300 L Ordinary Shares
2017-01-16 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 50000000 10771835600 48.6300 L 10821835600 48.8600 L Ordinary Shares
2017-01-16 Stellar Result Limited 50000000 0 0.0000 L 50000000 0.2300 L Ordinary Shares
2017-01-16 Great Sphere Developments Limited 50000000 0 0.0000 L 50000000 0.2300 L Ordinary Shares
2017-01-16 中国金洋集团有限公司 China Goldjoy Group Limited 50000000 0 0.0000 L 50000000 0.2300 L Ordinary Shares
2017-01-16 中国金洋信贷有限公司 China Goldjoy Credit Limited 50000000 0 0.0000 L 50000000 0.2300 L Ordinary Shares
2016-12-28 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 800000000 10771835600 48.6300 L 10771835600 48.6300 L Ordinary Shares
2016-12-28 中华人民共和国财政部 Ministry Of Finance Of The People's Republic Of China 800000000 1670000000 7.7500 L 2470000000 11.1500 L Ordinary Shares
2016-12-28 Horizon Best Limited 800000000 1670000000 7.7500 L 2470000000 11.1500 L Ordinary Shares
2016-12-28 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 800000000 1670000000 7.7500 L 2470000000 11.1500 L Ordinary Shares
2016-12-28 中国农业银行股份有限公司 Agricultural Bank of China Limited 800000000 1670000000 7.7500 L 2470000000 11.1500 L Ordinary Shares
2016-12-28 农银国际投资管理有限公司 ABCI Investment Management Limited 800000000 1670000000 7.7500 L 2470000000 11.1500 L Ordinary Shares
2016-12-28 农银国际控股有限公司 ABC International Holdings Limited 800000000 1670000000 7.7500 L 2470000000 11.1500 L Ordinary Shares
2016-02-03 农银国际控股有限公司 ABC International Holdings Limited 1330000000 3000000000 13.9200 L 1670000000 7.7500 L Ordinary Shares
2016-02-03 农银国际投资管理有限公司 ABCI Investment Management Limited 1330000000 3000000000 13.9200 L 1670000000 7.7500 L Ordinary Shares
2016-02-03 中国农业银行股份有限公司 Agricultural Bank of China Limited 1330000000 3000000000 13.9200 L 1670000000 7.7500 L Ordinary Shares
2016-02-03 Horizon Best Limited 1330000000 3000000000 13.9200 L 1670000000 7.7500 L Ordinary Shares
2016-02-03 中华人民共和国财政部 Ministry Of Finance Of The People's Republic Of China 1330000000 3000000000 13.9200 L 1670000000 7.7500 L Ordinary Shares
2016-02-03 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 1330000000 3000000000 13.9200 L 1670000000 7.7500 L Ordinary Shares
2016-01-29 Horizon Best Limited 1330000000 1670000000 7.7500 L 3000000000 13.9200 L Ordinary Shares
2016-01-29 中华人民共和国财政部 Ministry Of Finance Of The People's Republic Of China 1330000000 1670000000 7.7500 L 3000000000 13.9200 L Ordinary Shares
2016-01-29 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 1330000000 1670000000 7.7500 L 3000000000 13.9200 L Ordinary Shares
2016-01-29 中国农业银行股份有限公司 Agricultural Bank of China Limited 1330000000 1670000000 7.7500 L 3000000000 13.9200 L Ordinary Shares
2016-01-29 农银国际投资管理有限公司 ABCI Investment Management Limited 1330000000 1670000000 7.7500 L 3000000000 13.9200 L Ordinary Shares
2016-01-29 农银国际控股有限公司 ABC International Holdings Limited 1330000000 1670000000 7.7500 L 3000000000 13.9200 L Ordinary Shares
2015-10-06 Anglo Solution Limited 1200000000 1927778827 8.9500 L 727778827 3.3800 L 普通股
2015-10-06 程佩仪 Ching Pui Yi 1200000000 2041746888 9.4800 L 841746888 3.9100 L 普通股
2015-10-06 翔策控股有限公司 Soar Plan Holdings Limited 1200000000 1927778827 8.9500 L 727778827 3.3800 L 普通股
2015-10-06 王国芳 Wong Kwok Fong 1200000000 2041746888 9.4800 L 841746888 3.9100 L 普通股
2015-08-03 Anglo Solution Limited 1927778827 8.9500 L 1927778827 8.9500 L Ordinary
2015-08-03 程佩仪 Ching Pui Yi 2041746888 9.4800 L 2041746888 9.4800 L Ordinary
2015-08-03 翔策控股有限公司 Soar Plan Holdings Limited 1927778827 8.9500 L 1927778827 8.9500 L Ordinary
2015-08-03 王国芳 Wong Kwok Fong 2041746888 9.4800 L 2041746888 9.4800 L Ordinary
2015-08-03 国腾有限公司 State Leap Limited 579796000 579796000 19.8100 L 579796000 2.6900 L 普通股
2015-08-03 叶伟青 Ye Weiqing 621211000 621211000 21.2200 L 621211000 2.8800 L 普通股
2015-08-03 前海人寿保险股份有限公司 Qianhai Life Insurance Limited 4219560000 4219560000 144.1600 L 4219560000 19.5900 L 普通股
2015-08-03 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 1670000000 10771835600 50.0100 L 10771835600 50.0100 L 普通股
2015-08-03 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 10771835600 10771835600 368.0100 L 10771835600 50.0100 L 普通股
2015-08-03 强华有限公司 Robust Sino Limited 528028500 528028500 18.0400 L 528028500 2.4500 L 普通股
2015-08-03 新德有限公司 New Ethics Limited 621211000 621211000 21.2200 L 621211000 2.8800 L 普通股
2015-08-03 中华人民共和国财政部 Ministry Of Finance Of The People's Republic Of China 1670000000 0 0.0000 L 1670000000 7.7500 L Ordinary Shares
2015-08-03 刘纯斌 Liu Chunbin 528028500 528028500 18.0400 L 528028500 2.4500 L 普通股
2015-08-03 马伟钊 Manavutiveth Siri 538484000 538484000 18.4000 L 538484000 2.5000 L 普通股
2015-08-03 Horizon Best Limited 1670000000 0 0.0000 L 1670000000 7.7500 L Ordinary Shares
2015-08-03 Golden Chain International Limited 538484000 538484000 18.4000 L 538484000 2.5000 L 普通股
2015-08-03 方建富 Fang Jianfu 833333300 833333300 28.4700 L 833333300 3.8700 L 普通股
2015-08-03 旭田投资有限公司 Dawnfield Investments Limited 519745700 519745700 17.7600 L 519745700 2.4100 L 普通股
2015-08-03 陈志军 Chen Zhijun 519745700 519745700 17.7600 L 519745700 2.4100 L 普通股
2015-08-03 陈木伟 Chen Muwei 579796000 579796000 19.8100 L 579796000 2.6900 L 普通股
2015-08-03 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 1670000000 0 0.0000 L 1670000000 7.7500 L Ordinary Shares
2015-08-03 Agricultural Bank of China Limited 1670000000 0 0.0000 L 1670000000 7.7500 L Ordinary Shares
2015-08-03 ABCI Investment Management Limited 1670000000 0 0.0000 L 1670000000 7.7500 L Ordinary Shares
2015-08-03 农银国际控股有限公司 ABC International Holdings Limited 1670000000 0 0.0000 L 1670000000 7.7500 L Ordinary Shares
2015-07-31 太平资产管理(香港)有限公司 Taiping Assets Management (HK) Company Limited 4219560000 0 0.0000 L 4219560000 19.5900 L Ordinary
2015-05-09 陈木伟 Chen Muwei 579796000 0 0.0000 L 579796000 19.8100 L 普通股
2015-05-09 陈志军 Chen Zhijun 519745700 0 0.0000 L 519745700 17.7600 L 普通股
2015-05-09 旭田投资有限公司 Dawnfield Investments Limited 519745700 0 0.0000 L 519745700 17.7600 L 普通股
2015-05-09 方建富 Fang Jianfu 833333300 0 0.0000 L 833333300 28.4700 L 普通股
2015-05-09 Golden Chain International Limited 538484000 0 0.0000 L 538484000 18.4000 L 普通股
2015-05-09 马伟钊 Manavutiveth Siri 538484000 0 0.0000 L 538484000 18.4000 L 普通股
2015-05-09 刘纯斌 Liu Chunbin 528028500 0 0.0000 L 528028500 18.0400 L 普通股
2015-05-09 新德有限公司 New Ethics Limited 621211000 0 0.0000 L 621211000 21.2200 L 普通股
2015-05-09 姚建辉 Yao Jian Hui 10771835600 0 0.0000 L 10771835600 368.0100 L 普通股
2015-05-09 叶伟青 Ye Weiqing 621211000 0 0.0000 L 621211000 21.2200 L 普通股
2015-05-09 前海人寿保险股份有限公司 Qianhai Life Insurance Limited 4219560000 0 0.0000 L 4219560000 144.1600 L 普通股
2015-05-09 天马发展有限公司 Tinmark Development Limited 10771835600 0 0.0000 L 10771835600 368.0100 L 普通股
2015-05-09 国腾有限公司 State Leap Limited 579796000 0 0.0000 L 579796000 19.8100 L 普通股
2015-05-09 强华有限公司 Robust Sino Limited 528028500 0 0.0000 L 528028500 18.0400 L 普通股
2014-04-24 翔策控股有限公司 Soar Plan Holdings Limited 1927778827 1927778827 65.8600 L 1927778827 65.8600 L Ordinary Shares
2014-04-24 Swan Hills Holdings Limited 1927778827 1927778827 65.8600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2014-04-24 Anglo Solution Limited 1927778827 0 0.0000 L 1927778827 65.8600 L Ordinary Shares
2014-04-24 Credit Suisse Trust Limited 1927778827 1927778827 65.8600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2011-01-11 Swan Hills Holdings Limited 75148000 1927778827 65.9300 L 1927778827 65.8600 L Ordinary Shares
2011-01-11 Credit Suisse Trust Limited 75148000 1927778827 65.9300 L 1927778827 65.8600 L Ordinary Shares
2011-01-11 翔策控股有限公司 Soar Plan Holdings Limited 75148000 1927778827 65.9300 L 1927778827 65.8600 L Ordinary Shares
2011-01-04 Swan Hills Holdings Limited 1927778827 67.1700 L 1927778827 65.9300 L Ordinary Shares
2011-01-04 Swan Hills Holdings Limited 54000000 1927778827 67.1700 L 1927778827 65.9300 L Ordinary Shares
2011-01-04 翔策控股有限公司 Soar Plan Holdings Limited 1927778827 67.1700 L 1927778827 65.9300 L Ordinary Shares
2011-01-04 翔策控股有限公司 Soar Plan Holdings Limited 54000000 1927778827 65.9300 L 1927778827 65.9300 L Ordinary Shares
2011-01-04 Credit Suisse Trust Limited 54000000 1927778827 67.1700 L 1927778827 65.9300 L Ordinary Shares
2011-01-04 Credit Suisse Trust Limited 1927778827 1927778827 67.1700 L 1927778827 65.9300 L Ordinary Shares
2010-12-15 翔策控股有限公司 Soar Plan Holdings Limited 1927778827 1927778827 67.1700 L 1927778827 67.1700 L Ordinary Shares
2010-12-15 翔策控股有限公司 Soar Plan Holdings Limited 129148000 1927778827 67.1700 L 1927778827 67.1700 L Ordinary Shares
2010-12-15 Swan Hills Holdings Limited 1927778827 1927778827 67.1700 L 1927778827 67.1700 L Ordinary Shares
2010-12-15 Swan Hills Holdings Limited 129148000 1927778827 67.1700 L 1927778827 67.1700 L Ordinary Shares
2010-12-15 Credit Suisse Trust Limited 129148000 1927778827 67.1700 L 1927778827 67.1700 L Ordinary Shares
2010-12-15 Credit Suisse Trust Limited 1927778827 1927778827 67.1700 L 1927778827 67.1700 L Ordinary Shares
回购日期 回购数量(股) 最高回购价(港元) 最低回购价(港元) 回购总价(港元) 平均回购价(港元)
暂无数据

认购 认沽 牛证 熊证
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据

量化对比

全部评论 0

  • 暂无评论

阿布量化公众号二维码 abu_quant 扫一扫关注阿布量化

热门推荐