首页 中国海外发展(hk00688)-基本信息

中国海外发展(hk00688)-基本信息

日报更新时间:07-10 18:28

周报更新时间:11-27 06:33

行情信息

今开价:18.56

最高价:18.8

成交量:8578333.0

昨收价:18.64

最低价:18.28

最新价:18.72

行情图标
概要信息

中文名称:中国海外发展


英文名称:CHINA OVERSEAS


行业:中国房地产


简介:中国海外发展有限公司(以下简称“中国海外发展”或“本公司”)於一九七九年在香港注册成立,是中国最大建筑联合企业——中国建筑工程总公司在香港的控股子公司


网址:http://www.coli.com.hk


电话:00852-28237888;28237978


最新量化综合结论
百科信息
 • 公司介绍
 • 持有人权益
 • 蜗轮

公司资料 公司回顾 公司展望
证劵代码 00688
公司名称(中文) 中国海外发展有限公司
公司名称(英文) China Overseas Land & Investment Ltd.
公司业务 中国海外发展有限公司是一家主要从事物业业务的香港投资控股公司。该公司通过三个部门运营。物业开发部门从事住宅及商业物业的开发业务。物业投资部门投资于租赁物业。其他业务部门提供房地产管理服务和建筑及规划设计顾问服务。
所属行业 地产
港股股份数目 10956201535(股)
主席 颜建国
主要持股人 中建股份
董事 罗亮(执行董事) 林广兆(独立非执行董事) 范徐丽泰(独立非执行董事) 李民斌(独立非执行董事) 常颖(非执行董事) 颜建国(执行董事) 颜建国(主席) 郭光辉(执行董事)
公司秘书 庄惠生
注册办事处 香港皇后大道东1号太古广场三座10楼
公司总部 香港皇后大道东1号太古广场三座10楼
股份过户登记处 标准证券登记有限公司(香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心地下)
核数师 罗兵咸永道会计师事务所
主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司,中国银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国农业银行,东亚银行有限公司,交通银行股份有限公司香港分行,三井住友银行,星展银行香港分行,中国建设银行股份有限公司,上海银行股份有限公司,招商银行,中国建设银行(亚洲)股份有限公司,华侨银行香港分行,中国邮政储蓄银行,恒生银行有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司香港分行,南洋商业银行有限公司,大华银行
法律顾问 孖士打律师行
公司网址 www.coli.com.hk
电邮地址 coli.ir@cohl.com
电话号码 (852) 2988 0666;(852) 2980 1333
传真号码 (852) 2865 7517;(852) 2810 8185
期内,本集团的收入为港币933.8亿元(二零一八年同期:港币886.0亿元),同比上升5.4%。经营溢利为港币366.1亿元(二零一八年同期:港币357.5亿元),同比上升2.4%。毛利率为34.9%,净利润率达到26.7%,继续维持于行业领先水平。分销费用与行政费用占收入比重为3.1%,保持行业最低之一。本公司股东应占溢利为港币249.4亿元(二零一八年同期:港币232.2亿元),同比上升7.4%。半年股本回报率达到8.5%。每股基本盈利港币2.28元(二零一八年同期:港币2.12元),同比增长7.4%。 于二零一九年六月三十日,本公司股东之应占权益总额为港币3,023.9亿元(二零一八年十二月三十一日:港币2,834.8亿元),与去年年底相比增长6.7%,每股资产净值则为港币27.60元(二零一八年十二月三十一日:港币25.87元)。于六月底,本集团的财务状况良好,财务资源充足,银行结余及现金为港币1,120.4亿元,净借贷比率为35.0%。 物业发展 期内,本集团物业发展收入为港币908.2亿元(二零一八年同期:港币863.0亿元),主要来自济南的华山珑城、成都的云熙和锦江壹号、广州的锦佳华庭、苏州的富士居、南昌的中海阳光玫瑰园、佛山的万锦公馆和新晟公馆、海南的神州半岛等项目销售。 分部溢利(包括本集团应占联营公司及合营公司之溢利)为港币314.4亿元(二零一八年同期:港币306.5亿元),同比上升2.6%。 期内,本集团系列公司(但不含中国海外宏洋集团有限公司(「中海宏洋」))在中国内地23个城市共有52个项目竣工,竣工的总面积达685万平方米。 期内,本集团于中国内地18个城市和香港合共新增24幅土地,新增总楼面面积为464万平方米,实际权益面积442万平方米,总地价港币751.8亿元,权益地价港币574.1亿元。 截至二零一九年六月三十日止,本集团系列公司(但不含中海宏洋)土地储备为6,789万平方米(实际权益为5,540万平方米)。 主要联营公司中海宏洋新增土地储备14幅,合计新增总楼面面积356万平方米。截至二零一九年六月三十日止,其土地储备有2,386万平方米(实际权益为2,202万平方米)。 本集团系列公司合计土地储备达到9,175万平米。 期内,合营和联营项目为本集团贡献净利润达港币22.5亿元。主要联营公司中海宏洋录得合约销售额港币286.3亿元,收入为港币127.9亿元,净利润为港币18.9亿元,为本集团提供了港币7.0亿元净利润。 物业投资 本集团期内投资物业租金收入为港币21.2亿元(二零一八年同期:港币17.6亿元),同比上升20.5%。期内,本集团积极打造系列商业品牌,提质增效,与此同时,去年开业或试营项目进入稳定运营,实现租金和出租率稳步上升。 分部溢利为港币68.8亿元(二零一八年同期:港币66.9亿元),同比上升2.8%,其中港币52.6亿元为投资物业之公允价值增加(计提递延税后本公司股东应占净收益为港币39.5亿元)。 其他业务 期内,本集团其他业务收入为港币4.4亿元(二零一八年同期:港币5.4亿元),其中酒店和其他商业物业的收入合共为港币2.3亿元(二零一八年同期:港币2.7亿元)。 流动资金、财政资源及债务结构 本集团持续坚持审慎财务资金管理的原则,实行有效的财务、资金运用和融资集中统一管理的模式,充分考虑境内外的融资环境,保持合理的借贷和现金水平。 本集团整体的财务状况相当理想。利息倍数比率(按经营溢利扣除利息收入,与总利息支出的比例来计算)为7.9倍,加权平均借贷成本为4.28%(期内总财务费用除以加权平均借贷额),相信仍处于行业内一流水平。一月份,本集团与二十家本地银行签署港币300亿元五年期俱乐部贷款,是本集团在香港有史以来最大金额的一笔融资。同月,本集团于内地成功发行人民币35亿元公司债劵。另外,本集团于期内在境内外新签若干贷款,作为再融资安排及营运资金。 期内,本集团境内外债务资金流入共达港币466.0亿元,归还到期债务港币243.4亿元。期内,本集团销售回款比去年同期录得增长至港币1,041.2亿元。本集团资本支出为港币934.8亿元(其中用于支付地价为港币637.6亿元,建安相关支出为港币274.0亿元),税务费用、分销费用、行政费用和财务费用的支付则为港币233.2亿元。于六月底,本集团未付土地费用为港币145.1亿元,下半年到期归还银行及其他借贷和应付票据合共为港币194.2亿元。 七月份,本集团在香港首次设立中期票据计划,并成功发行5.5年期港币20亿元及10年期4.5亿美元双币种定息高级债劵,其中的美元债劵是本集团历来最低利率的10年期债券。 于二零一九年六月三十日,本集团之银行及其他借贷和应付票据合共为港币2,178.8亿元(二零一八年十二月三十一日:港币1,959.5亿元),其中港币占25.6%、美元占20.2%、人民币占49.2%、欧元占4.1%及英镑占0.9%。定息债项占整体带息债项44.3%,其余为浮息债项。 于二零一九年六月三十日,本集团之银行结余及现金为港币1,120.4亿元(其中港币占15.5%、美元占0.3%、人民币占83.1%、英镑占1.1%及少量其他货币),加上未动用银行授信额度港币317.6亿元,可动用资金达港币1,438.0亿元。 期内,随着全球经济不确定性增加和中美贸易摩擦反覆,人民币兑美元中间价一波三折呈现先升值、再平盘、后贬值的态势。本集团通过自然对冲方式以抵消汇率风险,并无订立对冲或投机性的金融衍生工具。考虑到汇率和利率波动明显增强等因素,本集团会审慎考虑是否于适当时候安排进行货币和利率掉期,以对冲相应的风险。董事局认为本集团的汇率和利率风险相对可控。
暂无数据

主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2017-12-04 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 6134345183 55.9900 L 6134345183 55.9900 L Ordinary Shares
2017-12-04 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 521264928 4.7600 L 521264928 4.7600 L Ordinary Shares
2017-12-04 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 6134345183 55.9900 L 6134345183 55.9900 L Ordinary Shares
2017-12-04 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 280124096 2.5600 S 280124096 2.5600 S Ordinary Shares
2017-12-04 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 280124096 2.5600 S 280124096 2.5600 S Ordinary Shares
2017-12-04 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 280124096 2.5600 S 280124096 2.5600 S Ordinary Shares
2017-12-04 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 6134345183 55.9900 L 6134345183 55.9900 L Ordinary Shares
2016-10-06 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 282340207 2.5700 P 279266207 2.5400 P Ordinary Shares
2016-10-06 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 26351508 0.2400 S 28035743 0.2500 S Ordinary Shares
2016-10-06 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 282340207 2.5700 P 279266207 2.5400 P Ordinary Shares
2016-10-06 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 26351508 0.2400 S 28035743 0.2500 S Ordinary Shares
2016-10-06 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 7335300 550102112 5.0200 L 542766812 4.9500 L Ordinary Shares
2016-09-15 中国中信股份有限公司 CITIC Limited 1095620154 1095620154 11.1100 L 1095620154 10.0000 L Ordinary Shares
2016-09-15 中国中信集团有限公司 CITIC Group Corporation 1095620154 1095620154 11.1100 L 1095620154 10.0000 L Ordinary Shares
2016-09-15 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 509136928 5.1600 L 509136928 4.6500 L Ordinary Shares
2016-09-15 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 280124096 2.8400 S 280124096 2.5600 S Ordinary Shares
2016-09-15 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 6033123183 61.1800 L 6033123183 55.0700 L Ordinary Shares
2016-09-15 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 280124096 2.8400 S 280124096 2.5600 S Ordinary Shares
2016-09-15 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 6033123183 61.1800 L 6033123183 55.0700 L Ordinary Shares
2016-09-15 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 280124096 2.8400 S 280124096 2.5600 S Ordinary Shares
2016-09-15 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 6033123183 61.1800 L 6033123183 55.0700 L Ordinary Shares
2016-03-14 中国中信股份有限公司 CITIC Limited 1095620154 0 0.0000 L 1095620154 11.1100 L H Shares
2016-03-14 中国中信集团有限公司 CITIC Group Corporation 1095620154 0 0.0000 L 1095620154 11.1100 L H Shares
2016-01-14 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 6033123183 61.1800 L 6033123183 61.1800 L Ordinary Shares
2016-01-14 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 1405528 281529624 2.8600 S 280124096 2.8400 S Ordinary Shares
2016-01-14 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 6033123183 61.1800 L 6033123183 61.1800 L Ordinary Shares
2016-01-14 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 1405528 281529624 2.8600 S 280124096 2.8400 S Ordinary Shares
2016-01-14 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 6033123183 61.1800 L 6033123183 61.1800 L Ordinary Shares
2016-01-14 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 1405528 281529624 2.8600 S 280124096 2.8400 S Ordinary Shares
2016-01-05 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 174285395 455815019 4.6200 S 281529624 2.8600 S Ordinary Shares
2016-01-05 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 6033123183 61.1800 L 6033123183 61.1800 L Ordinary Shares
2016-01-05 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 174285395 455815019 4.6200 S 281529624 2.8600 S Ordinary Shares
2016-01-05 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 6033123183 61.1800 L 6033123183 61.1800 L Ordinary Shares
2016-01-05 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 174285395 455815019 4.6200 S 281529624 2.8600 S Ordinary Shares
2016-01-05 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 6033123183 61.1800 L 6033123183 61.1800 L Ordinary Shares
2015-12-09 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 280124096 175690923 1.7800 S 455815019 4.6200 S Ordinary Shares
2015-12-09 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 6033123183 61.1800 L 6033123183 61.1800 L Ordinary Shares
2015-12-09 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 280124096 175690923 1.7800 S 455815019 4.6200 S Ordinary Shares
2015-12-09 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 6033123183 61.1800 L 6033123183 61.1800 L Ordinary Shares
2015-12-09 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 280124096 175690923 1.7800 S 455815019 4.6200 S Ordinary Shares
2015-12-09 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 6033123183 61.1800 L 6033123183 61.1800 L Ordinary Shares
2015-11-19 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 301425173 3.0500 P 301299173 3.0500 P Ordinary Shares
2015-11-19 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 16237056 0.1600 S 15871725 0.1600 S Ordinary Shares
2015-11-19 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 585107 591757863 6.0000 L 591172756 5.9900 L Ordinary Shares
2015-10-29 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 306043715 3.1000 P 305851715 3.1000 P Ordinary Shares
2015-10-29 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 14857476 0.1500 S 14458626 0.1400 S Ordinary Shares
2015-10-29 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 3614279 588836316 5.9700 L 592450595 6.0000 L Ordinary Shares
2015-10-28 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 306043715 3.1000 P 306043715 3.1000 P Ordinary Shares
2015-10-28 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 14308071 0.1400 S 14857476 0.1500 S Ordinary Shares
2015-10-28 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 5672000 594508316 6.0200 L 588836316 5.9700 L Ordinary Shares
2015-10-26 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 305899715 3.1000 P 306043715 3.1000 P Ordinary Shares
2015-10-26 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 13256005 0.1300 S 13608144 0.1300 S Ordinary Shares
2015-10-26 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 15980809 577164322 5.8500 L 593145131 6.0100 L Ordinary Shares
2015-05-20 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 336871917 4.1200 P 336925917 3.4100 P Ordinary Shares
2015-05-20 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 16546392 0.2000 S 16067392 0.1600 S Ordinary Shares
2015-05-20 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 796235 554120819 6.7700 L 553324584 5.6100 L Ordinary Shares
2015-05-18 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 509136928 6.2300 L 509136928 5.1600 L Ordinary Shares
2015-05-18 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 175690923 2.1500 S 175690923 1.7800 S Ordinary Shares
2015-05-18 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 1686605875 6033123183 73.8100 L 6033123183 61.1800 L Ordinary Shares
2015-05-18 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 175690923 2.1500 S 175690923 1.7800 S Ordinary Shares
2015-05-18 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 1686605875 6033123183 73.8100 L 6033123183 61.1800 L Ordinary Shares
2015-05-18 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 175690923 2.1500 S 175690923 1.7800 S Ordinary Shares
2015-05-18 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 1686605875 6033123183 73.8100 L 6033123183 61.1800 L Ordinary Shares
2015-03-24 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 1686605875 4346517308 53.1800 L 6033123183 73.8100 L Ordinary Shares
2015-03-24 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 175690923 2.1500 S 175690923 2.1500 S Ordinary Shares
2015-03-24 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 1686605875 4346517308 53.1800 L 6033123183 73.8100 L Ordinary Shares
2015-03-24 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 175690923 2.1500 S 175690923 2.1500 S Ordinary Shares
2015-03-24 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 1686605875 4346517308 53.1800 L 6033123183 73.8100 L Ordinary Shares
2015-03-24 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 175690923 2.1500 S 175690923 2.1500 S Ordinary Shares
2014-12-31 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2014-12-31 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 175690923 2.1500 S 175690923 2.1500 S Ordinary Shares
2014-12-31 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2014-12-31 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 175690923 2.1500 S 175690923 2.1500 S Ordinary Shares
2014-12-31 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 509136928 6.2300 L 509136928 6.2300 L Ordinary Shares
2014-12-31 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2014-12-31 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 175690923 2.1500 S 175690923 2.1500 S Ordinary Shares
2014-11-18 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 352806691 4.3100 P 342968691 4.1900 P Ordinary Shares
2014-11-18 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 32951195 0.4000 S 33072462 0.4000 S Ordinary Shares
2014-11-18 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 9774000 573637460 7.0100 L 563863460 6.8900 L Ordinary Shares
2014-11-18 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 352806691 4.3100 P 342968691 4.1900 P Ordinary Shares
2014-11-18 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 32951195 0.4000 S 33072462 0.4000 S Ordinary Shares
2014-10-30 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 347696326 4.2500 P 347696326 4.2500 P Ordinary Shares
2014-10-30 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 24066682 0.2900 S 32661513 0.3900 S Ordinary Shares
2014-10-30 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 9366900 566839192 6.9300 L 576206092 7.0400 L Ordinary Shares
2014-09-16 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 345898437 4.2300 P 342908518 4.1900 P Ordinary Shares
2014-09-16 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 23991067 0.2900 S 22847792 0.2700 S Ordinary Shares
2014-09-16 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 5475919 572911001 7.0000 L 567435082 6.9400 L Ordinary Shares
2014-03-17 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 5296268 180987191 2.2100 S 175690923 2.1500 S Ordinary Shares
2014-03-17 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2014-03-17 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 5296268 180987191 2.2100 S 175690923 2.1500 S Ordinary Shares
2014-03-17 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2014-03-17 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 5296268 180987191 2.2100 S 175690923 2.1500 S Ordinary Shares
2014-03-17 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2014-02-14 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 269404920 3.2900 P 270572537 3.3100 P Ordinary Shares
2014-02-14 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 26394816 0.3200 S 22643520 0.2700 S Ordinary Shares
2014-02-14 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 4581394 570544523 6.9800 L 575125917 7.0300 L Ordinary Shares
2014-02-04 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2014-02-04 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 238920678 420888663 5.1500 S 181967985 2.2300 S Ordinary Shares
2014-02-04 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2014-02-04 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 238920678 420888663 5.1500 S 181967985 2.2300 S Ordinary Shares
2014-02-04 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2014-02-04 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 238920678 420888663 5.1500 S 181967985 2.2300 S Ordinary Shares
2014-01-10 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2014-01-10 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 175690923 245197740 3.0000 S 420888663 5.1500 S Ordinary Shares
2014-01-10 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2014-01-10 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 175690923 245197740 3.0000 S 420888663 5.1500 S Ordinary Shares
2014-01-10 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2014-01-10 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 175690923 245197740 3.0000 S 420888663 5.1500 S Ordinary Shares
2013-12-31 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 0 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2013-12-31 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2013-12-31 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 0 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2013-12-31 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2013-12-31 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 0 509136928 6.2300 L 509136928 6.2300 L Ordinary Shares
2013-12-31 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 0 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2013-12-31 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2013-06-03 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 288035275 3.5200 P 281768348 3.4500 P Ordinary Shares
2013-06-03 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 55575873 0.6800 S 51786840 0.6300 S Ordinary Shares
2013-06-03 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 13624643 576129200 7.0500 L 562504557 6.8800 L Ordinary Shares
2013-05-31 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 288773742 3.5300 P 288035275 3.5200 P Ordinary Shares
2013-05-31 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 47393873 0.5800 S 55575873 0.6800 S Ordinary Shares
2013-05-31 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 9000000 572430828 7.0000 L 576129200 7.0500 L Ordinary Shares
2013-05-24 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 284230226 3.4800 P 286513526 3.5100 P Ordinary Shares
2013-05-24 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 44451873 0.5400 S 44453873 0.5400 S Ordinary Shares
2013-05-24 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 3913437 569168513 6.9600 L 573081950 7.0100 L Ordinary Shares
2012-12-31 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2012-12-31 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 0 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2012-12-31 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 0 509136928 6.2300 L 509136928 6.2300 L Ordinary Shares
2012-12-31 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2012-12-31 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 0 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2012-12-31 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2012-12-31 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 0 4346517308 53.1800 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2012-07-26 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 243153741 2.9800 P 241699741 2.9600 P Ordinary Shares
2012-07-26 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 31447117 0.3800 S 31827117 0.3900 S Ordinary Shares
2012-07-26 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 13016000 486155637 5.9500 L 499171637 6.1100 L Ordinary Shares
2012-07-24 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 250001551 3.0600 P 245347741 3.0000 P Ordinary Shares
2012-07-24 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 31175369 0.3800 S 31155369 0.3800 S Ordinary Shares
2012-07-24 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 5297810 493525447 6.0400 L 488227637 5.9700 L Ordinary Shares
2012-07-10 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 244493276 2.9900 P 246099779 3.0100 P Ordinary Shares
2012-07-10 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 30414253 0.3700 S 30482253 0.3700 S Ordinary Shares
2012-07-10 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 2061942 489966022 5.9900 L 492027964 6.0200 L Ordinary Shares
2012-07-05 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 248134718 3.0400 P 244957276 3.0000 P Ordinary Shares
2012-07-05 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 30252504 0.3700 S 30264253 0.3700 S Ordinary Shares
2012-07-05 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 2957442 492469464 6.0300 L 489512022 5.9900 L Ordinary Shares
2012-06-30 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2012-06-30 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 1260000 4345257308 53.1700 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2012-06-30 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 1260000 507876928 6.2100 L 509136928 6.2300 L Ordinary Shares
2012-06-30 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2012-06-30 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 1260000 4345257308 53.1700 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2012-06-30 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2012-06-30 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 1260000 4345257308 53.1700 L 4346517308 53.1800 L Ordinary Shares
2012-06-29 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 247153596 3.0200 P 247917596 3.0300 P Ordinary Shares
2012-06-29 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 31022504 0.3800 S 30180253 0.3700 S Ordinary Shares
2012-06-29 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 1846000 489083963 5.9800 L 490929963 6.0100 L Ordinary Shares
2012-06-26 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 250079596 3.0600 P 248249596 3.0400 P Ordinary Shares
2012-06-26 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 32446504 0.4000 S 32230253 0.3900 S Ordinary Shares
2012-06-26 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 1564000 491531963 6.0100 L 489967963 5.9900 L Ordinary Shares
2012-06-20 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 250998558 3.0700 P 254665596 3.1200 P Ordinary Shares
2012-06-20 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 31297491 0.3800 S 32218946 0.3900 S Ordinary Shares
2012-06-20 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 6737038 486644925 5.9500 L 493381963 6.0400 L Ordinary Shares
2012-05-17 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 141248159 1.7200 P 142292432 1.7400 P Common Shares
2012-05-17 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 203416898 2.4800 S 176100961 2.1500 S Common Shares
2012-05-17 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 51091664 441103859 5.3900 L 390012195 4.7700 L Common Shares
2012-05-15 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 141248159 1.7200 P 141248159 1.7200 P Common Shares
2012-05-15 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 194138441 2.3700 S 194636441 2.3800 S Common Shares
2012-05-15 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 26032000 405676609 4.9600 L 431708609 5.2800 L Common Shares
2012-04-30 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 141064159 1.7200 P 141064159 1.7200 P Common Shares
2012-04-30 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 199720800 2.4400 S 186863875 2.2800 S Common Shares
2012-04-30 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 12727612 414548256 5.0700 L 401820644 4.9100 L Common Shares
2012-04-18 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 140324159 1.7100 P 140324159 1.7100 P Common Shares
2012-04-18 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 194806227 2.3800 S 192993453 2.3600 S Common Shares
2012-04-18 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2707663 410329628 5.0200 L 407621965 4.9800 L Common Shares
2012-03-06 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 168280159 2.0500 P 168280159 2.0500 P Common Shares
2012-03-06 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 187279851 2.2900 S 191454751 2.3400 S Common Shares
2012-03-06 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8692908 403036168 4.9300 L 411729076 5.0300 L Common Shares
2011-12-31 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2011-12-31 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 0 4342657308 53.1400 L 4342657308 53.1400 L Ordinary Shares
2011-12-31 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 0 505276928 6.1800 L 505276928 6.1800 L Ordinary Shares
2011-12-31 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2011-12-31 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 0 4342657308 53.1400 L 4342657308 53.1400 L Ordinary Shares
2011-12-31 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2011-12-31 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 0 4342657308 53.1400 L 4342657308 53.1400 L Ordinary Shares
2011-11-03 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 189356159 2.3100 P 182688159 2.2300 P Common Shares
2011-11-03 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 179551008 2.1900 S 175874271 2.1500 S Common Shares
2011-11-03 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 10256370 414834144 5.0700 L 404577774 4.9500 L Common Shares
2011-10-24 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 179298132 2.1900 S 180058521 2.2000 S Common Shares
2011-10-24 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1282230 407908928 4.9900 L 409191158 5.0000 L Common Shares
2011-09-30 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2011-09-30 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 4000000 4338657308 53.0900 L 4342657308 53.1400 L Ordinary Shares
2011-09-30 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 4000000 501276928 6.1300 L 505276928 6.1800 L Ordinary Shares
2011-09-30 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2011-09-30 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 4000000 4338657308 53.0900 L 4342657308 53.1400 L Ordinary Shares
2011-09-30 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2011-09-30 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 4000000 4338657308 53.0900 L 4342657308 53.1400 L Ordinary Shares
2011-09-23 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2011-09-23 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 2000000 4336657308 53.0600 L 4338657308 53.0900 L Ordinary Shares
2011-09-23 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 2000000 499276928 6.1100 L 501276928 6.1300 L Ordinary Shares
2011-09-23 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2011-09-23 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 2000000 4336657308 53.0600 L 4338657308 53.0900 L Ordinary Shares
2011-09-23 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2011-09-23 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 2000000 4336657308 53.0600 L 4338657308 53.0900 L Ordinary Shares
2011-09-20 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 181458945 2.2200 P 185818945 2.2700 P Ordinary Shares
2011-09-20 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 21406375 0.2600 S 22761930 0.2800 S Ordinary Shares
2011-09-20 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 5786355 404653361 4.9500 L 410439716 5.0200 L Ordinary Shares
2011-09-19 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 185994945 2.2800 P 181458945 2.2200 P Ordinary Shares
2011-09-19 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 21367795 0.2600 S 21406375 0.2600 S Ordinary Shares
2011-09-19 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 4045420 408698781 5.0000 L 404653361 4.9500 L Ordinary Shares
2011-09-16 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 183404945 2.2400 P 185994945 2.2800 P Ordinary Shares
2011-09-16 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 21515055 0.2600 S 21367795 0.2600 S Ordinary Shares
2011-09-16 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 6208740 402490041 4.9200 L 408698781 5.0000 L Ordinary Shares
2010-12-31 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2010-12-31 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 0 4336657308 53.0600 L 4336657308 53.0600 L Ordinary Shares
2010-12-31 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 0 499276928 6.1100 L 499276928 6.1100 L Ordinary Shares
2010-12-31 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2010-12-31 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 0 4336657308 53.0600 L 4336657308 53.0600 L Ordinary Shares
2010-12-31 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2010-12-31 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 0 4336657308 53.0600 L 4336657308 53.0600 L Ordinary Shares
2010-08-13 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 222455237 2.7200 P 221426517 2.7100 P Ordinary Shares
2010-08-13 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 26631860 0.3300 S 26647860 0.3300 S Ordinary Shares
2010-08-13 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 7058720 413533115 5.0600 L 406474395 4.9700 L Ordinary Shares
2010-01-15 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 8418000 490858928 6.0100 L 499276928 6.1100 L Ordinary Shares
2010-01-15 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2010-01-15 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 8418000 4328239308 52.9800 L 4336657308 53.0900 L Ordinary Shares
2010-01-15 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2010-01-15 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 8418000 4328239308 52.9800 L 4336657308 53.0900 L Ordinary Shares
2010-01-15 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2010-01-15 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 8418000 4328239308 52.9800 L 4336657308 53.0900 L Ordinary Shares
2010-01-14 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 19476000 471382928 5.7700 L 490858928 6.0100 L Ordinary Shares
2009-12-31 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-12-31 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 1500000 4270635308 52.2800 L 4272135308 52.3000 L Ordinary Shares
2009-12-31 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 1500000 433254928 5.3000 L 434754928 5.3200 L Ordinary Shares
2009-12-31 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-12-31 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 1500000 4270635308 52.2800 L 4272135308 52.3000 L Ordinary Shares
2009-12-31 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-12-31 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 1500000 4270635308 52.2800 L 4272135308 52.3000 L Ordinary Shares
2009-11-26 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-11-26 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 3900000 4244315308 51.9600 L 4248215308 52.0100 L Ordinary Shares
2009-11-26 银乐发展有限公司 Silver Lot Development Limited 3900000 406934928 4.9800 L 410834928 5.0300 L Ordinary Shares
2009-11-26 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-11-26 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 3900000 4244315308 51.9600 L 4248215308 52.0100 L Ordinary Shares
2009-11-26 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-11-26 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 3900000 4244315308 51.9600 L 4248215308 52.0100 L Ordinary Shares
2009-09-21 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 243552595 2.9800 P 241994595 2.9600 P Ordinary Shares
2009-09-21 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 25576120 0.3100 S 25344120 0.3100 S Ordinary Shares
2009-09-21 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 2734000 491999309 6.0200 L 489265309 5.9900 L Ordinary Shares
2009-07-27 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-07-27 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 4219777308 51.6700 L 4219777308 51.6700 L Ordinary Shares
2009-01-30 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 151728842 4371506150 53.5400 L 4219777308 51.6800 L Ordinary Shares
2009-01-30 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-01-30 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-01-30 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 245197740 3.0000 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-01-30 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 151728842 4371506150 53.5400 L 4219777308 51.6800 L Ordinary Shares
2009-01-30 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 151728842 4371506150 53.5400 L 4219777308 51.6800 L Ordinary Shares
2009-01-16 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 12458000 489063475 5.9900 L 501521475 6.1400 L Ordinary Shares
2009-01-16 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 30751580 0.3800 S 30737580 0.3800 S Ordinary Shares
2009-01-16 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 294525520 3.6100 P 295555520 3.6200 P Ordinary Shares
2009-01-06 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 245197740 3.1200 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-01-06 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 4371506150 55.6800 L 4371506150 53.5400 L Ordinary Shares
2009-01-06 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 245197740 3.1200 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-01-06 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 4371506150 55.6800 L 4371506150 53.5400 L Ordinary Shares
2009-01-06 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 245197740 3.1200 S 245197740 3.0000 S Ordinary Shares
2009-01-06 中国海外集团有限公司 China Overseas Holdings Limited 4371506150 55.6800 L 4371506150 53.5400 L Ordinary Shares
回购日期 回购数量(股) 最高回购价(港元) 最低回购价(港元) 回购总价(港元) 平均回购价(港元)
暂无数据

认购 认沽 牛证 熊证
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
26019 中海高盛九一购A 高盛 20180808 24.550 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190124 20190118 -- 8000万份
25747 中海麦银九四购A Macquarie Bank Limited 20180803 26.380 百慕大式权证 0.293 10.00000 20190402 20190327 20190402 3500万份
25450 中海瑞通九六购A Bank Vontobel AG 20180731 27.000 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190611 20190510 20190510 6000万份
25255 中海法兴九一购A SGA Société Générale Acceptance N.V. 20180725 24.500 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190131 20190125 20190131 4000万份
23979 中海法巴九七购A BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. 20180712 28.000 百慕大式权证 0.270 10.00000 20190702 20190625 20190702 5000万份
19929 中海瑞通九一购A 瑞通 20180621 32.000 百慕大式权证 0.252 10.00000 20190104 20181231 -- 5000万份
18979 中海麦银九二购A Macquarie Bank Limited 20180613 33.880 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190204 20190129 20190204 4000万份
11589 中海海通九二购A 海通国际证券有限公司 20180413 32.880 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190208 20190129 20190208 4000万份
22762 中海瑞信九十购A 瑞信 20180131 38.080 百慕大式权证 0.250 10.00000 20191031 20191025 -- 5000万份
22433 中海摩通九一购A 摩根大通 20180129 40.000 百慕大式权证 0.257 10.00000 20190102 20181227 -- 10000万份
26302 中海瑞银九一购A 瑞士银行 20180810 24.550 百慕大式权证 0.213 10.00000 20190124 20190121 20190121 7000万份
26693 中海瑞银九五购A 瑞士银行 20180816 27.880 百慕大式权证 0.262 10.00000 20190508 20190502 20190508 7000万份
27012 中海瑞通九一购B Bank Vontobel AG 20180821 24.550 百慕大式权证 0.190 10.00000 20190124 20190115 20190115 6000万份
27336 中海海通九五购A 海通国际证券有限公司 20180823 24.880 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190530 20190524 20190530 4000万份
27434 中海摩通九六购A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20180827 28.020 百慕大式权证 0.150 10.00000 20190628 20190624 20190628 10000万份
27528 中海法兴九四购A SGA Société Générale Acceptance N.V. 20180827 27.930 百慕大式权证 0.170 10.00000 20190430 20190424 20190430 6000万份
27818 中海高盛九四购A 高盛结构产品(亚洲)有限公司 20180903 27.930 百慕大式权证 0.225 10.00000 20190430 20190424 20190430 8000万份
27787 中海中银九六购A 中银国际亚洲有限公司 20180903 28.050 百慕大式权证 0.228 10.00000 20190628 20190624 20190628 8000万份
27918 中海瑞通九六购B Bank Vontobel AG 20180905 29.000 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190610 20190603 20190610 5000万份
14177 中海中银九四购A 中银国际亚洲有限公司 20181019 25.000 百慕大式权证 0.252 10.00000 20190423 20190415 20190423 8000万份
14031 中海法兴九四购C SGA Société Générale Acceptance N.V. 20181016 23.880 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190430 20190424 20190424 6000万份
14384 中海摩通九五购A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20181023 24.920 百慕大式权证 0.151 10.00000 20190531 20190527 20190531 8000万份
15085 中海海通九八购A 海通国际证券有限公司 20181105 27.880 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190829 20190823 20190829 4000万份
15798 中海法兴九五购A SGA Société Générale Acceptance N.V. 20181122 29.050 百慕大式权证 0.215 10.00000 20190531 20190527 20190531 5000万份
16335 中海海通九七购A 海通国际证券有限公司 20181207 30.880 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190710 20190704 20190710 4000万份
16623 中海高盛九五购A 高盛结构产品(亚洲)有限公司 20181213 29.050 百慕大式权证 0.150 10.00000 20190531 20190527 20190531 8000万份
16830 中海瑞通九十购A 瑞通 20181220 38.130 百慕大式权证 0.150 10.00000 20191031 20191025 -- 7000万份
17725 中海麦银九十购B Macquarie Bank Limited 20190107 33.330 百慕大式权证 1.840 1.00000 20191003 20190926 20191003 550万份
25255 中海法兴九一购A SGA Société Générale Acceptance N.V. 20180725 24.500 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190131 20190125 20190131 4000万份
18979 中海麦银九二购A Macquarie Bank Limited 20180613 33.880 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190204 20190129 20190204 4000万份

123下一页

窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
25979 中海麦银九十沽A Macquarie Bank Limited 20180807 19.880 美式权证 0.254 10.00000 20191002 20190925 20191002 4000万份
19211 中海摩通九一沽B 摩根大通 20180614 26.000 美式权证 0.252 10.00000 20190102 20181227 -- 10000万份
27762 中海法兴九四沽B SGA Société Générale Acceptance N.V. 20180830 23.000 美式权证 0.250 10.00000 20190430 20190424 20190430 4000万份
11007 中海摩通九九沽A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20180917 19.890 美式权证 0.153 10.00000 20190930 20190924 20190930 10000万份
14478 中海法兴九四沽D SGA Société Générale Acceptance N.V. 20181023 19.000 美式权证 1.000 1.00000 20190430 20190424 20190430 1000万份
15868 中海摩通九七沽A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20181126 23.880 美式权证 0.251 10.00000 20190702 20190625 20190702 4000万份
23603 中海法兴九七沽A SGA Société Générale Acceptance N.V. 20190123 22.880 美式权证 1.250 1.00000 20190731 20190725 20190725 800万份
27853 中海麦银零二沽A Macquarie Bank Limited 20190222 25.550 美式权证 0.340 10.00000 20200204 20200129 19700101 2950万份
13302 中海法兴九九沽A SGA Société Générale Acceptance N.V. 20190321 27.000 美式权证 0.250 10.00000 20190930 20190924 20190930 4000万份
13771 中海摩通九甲沽B J.P. Morgan Structured Products B.V. 20190325 27.720 美式权证 0.000 10.00000 20191129 20191125 19700101 5000万份
27762 中海法兴九四沽B SGA Société Générale Acceptance N.V. 20180830 23.000 美式权证 0.250 10.00000 20190430 20190424 20190430 4000万份
14478 中海法兴九四沽D SGA Société Générale Acceptance N.V. 20181023 19.000 美式权证 1.000 1.00000 20190430 20190424 20190430 1000万份
15868 中海摩通九七沽A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20181126 23.880 美式权证 0.251 10.00000 20190702 20190625 20190702 4000万份
11007 中海摩通九九沽A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20180917 19.890 美式权证 0.153 10.00000 20190930 20190924 20190930 10000万份
25979 中海麦银九十沽A Macquarie Bank Limited 20180807 19.880 美式权证 0.254 10.00000 20191002 20190925 20191002 4000万份
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
57224 中海瑞银九八牛A 瑞士银行 20180802 20.780 美式权证 0.250 100.00000 20190805 20190802 20190805 6000万份
57216 中海东亚九六牛B 东亚银行有限公司 20180802 19.370 美式权证 0.570 10.00000 20190606 20190605 20190606 2500万份
57181 中海法兴九甲牛B 法国兴业 20180802 16.400 美式权证 0.250 100.00000 20191128 20191127 -- 10000万份
57180 中海法兴九十牛B 法国兴业 20180802 20.200 美式权证 0.250 100.00000 20191030 20191029 -- 10000万份
57099 中海汇丰九五牛A 香港上海汇丰银行有限公司 20180801 19.180 美式权证 0.600 10.00000 20190506 20190503 20190506 4000万份
66568 中海汇丰九八牛A 香港上海汇丰银行有限公司 20180727 17.780 美式权证 0.250 100.00000 20190819 20190816 20190819 10000万份
65788 中海麦银九三牛C Macquarie Bank Limited 20180727 21.300 美式权证 0.969 10.00000 20190328 20190327 20190328 1100万份
65773 中海麦银九三牛B Macquarie Bank Limited 20180727 17.300 美式权证 1.237 10.00000 20190328 20190327 20190328 820万份
65772 中海麦银九三牛A Macquarie Bank Limited 20180727 19.300 美式权证 1.102 10.00000 20190328 20190327 20190328 920万份
65248 中海法兴九乙牛A 法国兴业 20180727 17.900 美式权证 0.250 100.00000 20191203 20191202 -- 10000万份
62988 中海摩通九八牛A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20180703 20.780 美式权证 0.250 100.00000 20190809 20190808 20190809 12000万份
63512 中海法兴九四牛B SGA Société Générale Acceptance N.V. 20180202 20.900 美式权证 0.250 100.00000 20190425 20190307 20190307 10000万份
63512 中海法兴九四牛B SGA Société Générale Acceptance N.V. 20180202 20.900 美式权证 0.250 100.00000 20190425 20190307 20190307 10000万份
65772 中海麦银九三牛A Macquarie Bank Limited 20180727 19.300 美式权证 1.102 10.00000 20190328 20190327 20190328 920万份
65773 中海麦银九三牛B Macquarie Bank Limited 20180727 17.300 美式权证 1.237 10.00000 20190328 20190327 20190328 820万份
65788 中海麦银九三牛C Macquarie Bank Limited 20180727 21.300 美式权证 0.969 10.00000 20190328 20190327 20190328 1100万份
57099 中海汇丰九五牛A 香港上海汇丰银行有限公司 20180801 19.180 美式权证 0.600 10.00000 20190506 20190503 20190506 4000万份
57216 中海东亚九六牛B 东亚银行有限公司 20180802 19.370 美式权证 0.570 10.00000 20190606 20190605 20190606 2500万份
57224 中海瑞银九八牛A 瑞士银行 20180802 20.780 美式权证 0.250 100.00000 20190805 20190802 20190805 6000万份
62988 中海摩通九八牛A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20180703 20.780 美式权证 0.250 100.00000 20190809 20190808 20190809 12000万份
66568 中海汇丰九八牛A 香港上海汇丰银行有限公司 20180727 17.780 美式权证 0.250 100.00000 20190819 20190816 20190819 10000万份
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
67147 中海法兴九四熊A SGA Société Générale Acceptance N.V. 20180726 30.600 欧式权证 0.250 100.00000 20190429 20190318 20190318 10000万份
67147 中海法兴九四熊A SGA Société Générale Acceptance N.V. 20180726 30.600 欧式权证 0.250 100.00000 20190429 20190318 20190318 10000万份

量化对比

全部评论 45

 • 港股内房股表现低迷,融创中国跌超3%,华润置地跌2.32%,雅居乐集团跌2.14%,合景泰富集团跌2%,时代中国控股、中国海外发展、中国奥园跌1.7%,富力地产、碧桂园跌约1.5%。

 • 港股内房股表现低迷,融创中国跌超3%,华润置地跌2.32%,雅居乐集团跌2.14%,合景泰富集团跌2%,时代中国控股、中国海外发展、中国奥园跌1.7%,富力地产、碧桂园跌约1.5%。

 • 中国海外发展(00688.HK):10月合约物业销售金额约人民币271.82亿元,按年下跌6.0%;而相应的已售楼面面积约为1,264,100平方米,按年下跌26.1%。

 • 【陈一峰旗下安信价值发现最新持仓:增持保利发展为第一大重仓股 减持贵州茅台】今日晚间,知名基金经理陈一峰和张明共同管理的安信价值发现两年定开三季报出炉。根据公告,该基金在三季度末股票仓位为89.61%,较前一季度的83.16%有所增加。这只基金在三季度增持保利发展至288万股,为其第一大重仓股;被该基金增持的还有中国海外发展、中国神华、老板电器、中国铁建;老凤祥、韵达股份新进为该产品前十大重仓股行列;贵州茅台则被相应减持;同时,该基金持有周大生、中国建筑的股票数量保持不变;另外,腾讯控股、建设银行已退出该基金前十大重仓股行列。

 • 【陈一峰旗下安信价值发现最新持仓:增持保利发展为第一大重仓股 减持贵州茅台】今日晚间,知名基金经理陈一峰和张明共同管理的安信价值发现两年定开三季报出炉。根据公告,该基金在三季度末股票仓位为89.61%,较前一季度的83.16%有所增加。这只基金在三季度增持保利发展至288万股,为其第一大重仓股;被该基金增持的还有中国海外发展、中国神华、老板电器、中国铁建;老凤祥、韵达股份新进为该产品前十大重仓股行列;贵州茅台则被相应减持;同时,该基金持有周大生、中国建筑的股票数量保持不变;另外,腾讯控股、建设银行已退出该基金前十大重仓股行列。

 • 中国海外发展第三季度营收432.4亿元人民币,营业利润80亿元。中国海外发展9个月营收1511.2亿元,增长27.7%,9个月营业利润394亿元。

 • 中国海外发展9月合约销售额203.7亿元,同比减少41.6%。

 • 中国海外发展9月合约销售额203.7亿元,同比减少41.6%。

 • 中国海外发展(00688.HK):8月本集团合约物业销售金额约人民币250.23亿元,按年下跌13.1%;相应已售楼面面积约为1,345,100平方米,按年下跌1.7%。1-8月累计合约物业销售金额约人民币2549.29亿元,相应的累计已售楼面面积约12,869,100平方米,分别按年增加14.7%及6.1%。

 • 中国海外发展上半年营收1078.8亿元人民币,净利润207.8亿元。

 • 中国海外发展上半年营收1078.8亿元人民币,净利润207.8亿元。

 • 中国海外发展(00688.HK):于二零二一年七月,中国海外系列公司的合约物业销售金额约人民币226.99亿元,按年增加5.6%;而相应的已售楼面面积约为1,028,600平方米,按年下跌15.7%。

 • 中国海外发展(00688.HK):于二零二一年七月,中国海外系列公司的合约物业销售金额约人民币226.99亿元,按年增加5.6%;而相应的已售楼面面积约为1,028,600平方米,按年下跌15.7%。

 • 中国海外发展6月合约销售额517.9亿元,同比下降10%。

 • 中国海外发展(00688.HK):5月合约物业销售金额约人民币342.77亿元,按年增加28.0%;而相应的已售楼面面积约为1,760,800平方米,按年增加19.0%。

 • 中国海外发展(00688.HK):5月合约物业销售金额约人民币342.77亿元,按年增加28.0%;而相应的已售楼面面积约为1,760,800平方米,按年增加19.0%。

 • 【中金:人民币走强料提振中资地产的盈利和投资者情绪】中金报告称,考虑到地产开发商尤其内房公司的外币债务敞口,近期人民币走强有望为内房板块带来盈利和投资者风险偏好的双重提振,推荐华润置地、旭辉控股集团等。报告指出,测算内房中外币债务占比相对较高的中国海外发展和旭辉控股,假设公司未采取汇率风险对冲措施,则人民币每升值1%,对两家公司归母净利润的正向影响分别为1.5%和2.7%。

 • 中国海外发展:控制股东买入304万股公司股份。

 • 中国海外发展4月合约销售额317.3亿元人民币,同比增长13.5%。

 • 中国海外发展集团一季度经营业务收入为272.8亿元,同比上升31.9%;经营溢利为人民币61.8亿元,同比上升10.3%。

阿布量化公众号二维码 abu_quant 扫一扫关注阿布量化

热门推荐