首页 中达集团控股(hk00139)-基本信息

中达集团控股(hk00139)-基本信息

日报更新时间:07-10 18:28

周报更新时间:11-27 06:33

行情信息

今开价:0.011

最高价:0.011

成交量:9.2526E7

昨收价:0.01

最低价:0.01

最新价:0.01

行情图标
概要信息

中文名称:中达集团控股


英文名称:CENTRALWEALTHGP


行业:电子消费品


简介:本公司的主要业务为投资控股。本公司附属公司的主要业务包括电子产品及其他商品贸易和分销,以及证券投资和买卖


网址:http://www.cspthl.com


电话:00852-25112338


最新量化综合结论
百科信息
  • 公司介绍
  • 持有人权益
  • 蜗轮

公司资料 公司回顾 公司展望
证劵代码 00139
公司名称(中文) 中达集团控股有限公司
公司名称(英文) Central Wealth Group Holdings Limited
公司业务 中达集团控股有限公司(原名:中国软实力科技集团有限公司)是一家主要从事财务投资及服务的投资控股公司。公司及其子公司通过五大分部运营。财务投资及服务分部从事财务投资及买卖、债务及股本投资以及放债业务。经纪及佣金分部从事提供买卖证券及期货合约服务。物业投资分部从事投资物业租赁。电子及配套产品分部从事电子及配套产品的买卖。企业及其他分部从事企业收入及开支业务。
所属行业 其他金融
港股股份数目 14719650461(股)
主席 陈晓东
主要持股人 黄川
董事 郭志光(独立非执行董事) 陈友春(独立非执行董事) 余庆锐(执行董事) 林曦妍(执行董事) 陈晓东(执行董事) 陈晓东(主席) 徐柯(执行董事) 吴铭(独立非执行董事)
公司秘书 司徙沛桐
注册办事处 Clarendon House2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda
公司总部 香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场67楼6706B– 08A室
股份过户登记处 卓佳登捷时有限公司
核数师 安永会计师事务所
主要往来银行 恒生银行有限公司,创兴银行有限公司,大众银行(香港) 有限公司,上海商业银行有限公司,东亚银行有限公司
法律顾问
公司网址 www.cwghl.com
电邮地址 info@cspthl.com
电话号码 2511 2338
传真号码 2865 4654
业绩回顾 本集团于截至二零一九年六月三十日止六个月(「本期间」)录得收入约618,100,000港元,而截至二零一八年六月三十日止六个月录得收入约62,300,000港元。此乃主要源于提供债务资本市场(「债务资本市场」)服务所得佣金收入约600,800,000港元。本期间除税前纯利约为71,300,000港元,而截至二零一八年六月三十日止六个月之除税前纯利约为23,200,000港元。于本期间的收入及除税前纯利大幅增加乃主要由于提供债务资本市场服务录得优异成绩。 于本期间的除税后纯利约为43,700,000港元,而截至二零一八年六月三十日止六个月的除税后纯利约为18,100,000港元。于本期间的母公司普通权益持有人应占每股基本盈利约为0.3港仙(二零一八年六月三十日:每股基本盈利约为0.14港仙)。 经济回顾 二零一九年,受中美贸易紧张局势影响,全球经济开局疲软。于本期间,中美贸易争端再次升级,美国提高了对数千亿美元从中国进口商品加徵关税的税率,并表示有意进一步扩大加徵关税范围。此外,美国禁止华为等中国企业向美国公司的采购活动。中国亦宣佈了反制措施。最近,由于习近平主席与特朗普总统双方均加徵关税,该局势毫无改善的迹象。 香港经济在二零一九年上半年有温和增长。出口受到全球经济表现减弱及各类外部因素的不利影响。岛内需求亦发生下降,当地经济氛围呈谨慎倾向。与实体经济表现相反,随着投资氛围改善,当地股票市场在上半年反弹。其主要原因是市场对美国进一步加息的担忧减退。住宅物业市场亦有反弹,交易活动量增加,单位价格恢复增长。 就我们业务相关的中国债券市场而言,离岸美元计值债券的发行规模及需求有所增加。由于全球经济表现疲软,高收益债券对于投资者具有吸引力,尤其是地方政府融资平台发行的债券(「城投债」),原因为其具有高收益和中国地方政府信用。此外,国内债务将会是未来几年的偿债高峰。未来,更多公司将可能选择离岸市场融资。 业务回顾 于二零一七年,我们发现中国债券市场(尤其是城投债市场)存在机遇及潜力。我们凭藉自身不断努力与优秀的专业团队成功将机遇转化为可持续的业务发展。于本期间,我们参与的债务资本市场项目的发行规模及债务资本市场业务产生的收入持续大幅增长。我们的债务资本市场业务逐步进入正轨。 于二零一八年,我们取得了证券及期货条例下第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的牌照,将我们的业务范围进一步拓展至资产管理。未来,我们将继续取得其他相关金融牌照,以向客户提供更全面的服务。我们将通过推动债务资本市场发展,利用自身在连接中国及其他亚洲国家与全球金融市场方面的优势,进一步扩张我们的业务。
二零一九年八月,局势再次升温,美国自二零一九年九月一日起再向3,000亿美元中国货品开徵10% 关税。倘徵税落实,此轮关税将影响几乎所有中国输美商品,包括电子及服装消费品。随后中国宣佈反制。展望未来,多个方面仍受政治及经济之持续不明朗因素影响。中美之间贸易关係紧张及总统特朗普政策之不确定因素可能阻碍全球经济复甦。 此外,鉴于美国加息预期及地缘政局紧张的影响,全球经济复甦仍然笼罩阴影,我们不能忽视上述因素带来之下行风险。由于中国可能将人民币作为应付美国关税的对策,本集团亦将评估人民币贬值的经济影响。 鉴于该等宏观经济挑战,本集团将继续保持警惕,但积极推行其审慎投资策略,发展其现有及新业务。

主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2019-03-28 徐柯 徐柯 2000000000 1252821571 0.0851 L 3252821571 0.2210 L Ordinary Shares
2018-06-07 陈湘如 Chen Xiangru 1972550548 15.5100 L 1972550548 13.4000 L Ordinary Shares
2018-06-07 黄川 Huang Chuan 2008610000 15.8000 L 2008610000 13.6500 L Ordinary Shares
2018-06-07 Dragon Regal Holdings Limited 2000000000 15.7300 L 2000000000 13.5900 L Ordinary Shares
2018-06-07 金马香港投资有限公司 Golden Horse Hong Kong Investment Limited 1070621316 8.4200 L 1070621316 7.2700 L Ordinary Shares
2018-06-07 未来世界金融控股有限公司 Future World Financial Holdings Limited 1070621316 8.4200 L 1070621316 7.2700 L Ordinary Shares
2018-06-04 陈湘如 Chen Xiangru 53368000 1919182548 15.0900 L 1972550548 15.5100 L Ordinary Shares
2018-06-01 陈湘如 Chen Xiangru 41944000 1877238548 14.7600 L 1919182548 15.0900 L Ordinary Shares
2018-03-12 Dragon Regal Holdings Limited 2000000000 2000000000 15.7300 L 2000000000 15.7300 L Ordinary Shares
2018-03-12 黄川 Huang Chuan 2000000000 2008610000 15.8000 L 2008610000 15.8000 L Ordinary Shares
2018-03-12 韦振宇 Wei Zhen Yu 2000000000 2150000000 16.9100 L 150000000 1.1800 L Ordinary Shares
2018-02-26 未来世界金融控股有限公司 Future World Financial Holdings Limited 100000000 1170621316 9.2100 L 1070621316 8.4200 L Ordinary Shares
2018-02-26 Golden Horse Hong Kong Investment Limited 100000000 1170621316 9.2100 L 1070621316 8.4200 L Ordinary Shares
2018-01-02 Dragon Huge Development Limited 47460000 645954000 5.0800 L 598494000 4.7100 L Ordinary Shares
2018-01-02 林哲锐 Lin Zherui 47460000 645958622 5.0800 L 598498622 4.7100 L Ordinary Shares
2017-12-22 林哲锐 Lin Zherui 96586000 853480622 6.7100 L 756894622 5.9500 L Ordinary Shares
2017-12-22 Dragon Huge Development Limited 96586000 853476000 6.7100 L 756890000 5.9500 L Ordinary Shares
2017-12-21 林哲锐 Lin Zherui 146524000 1000004622 7.8600 L 853480622 6.7100 L Ordinary Shares
2017-12-21 Dragon Huge Development Limited 146524000 1000000000 7.8600 L 853476000 6.7100 L Ordinary Shares
2017-11-15 未来世界金融控股有限公司 Future World Financial Holdings Limited 300000000 1470621316 11.5600 L 1170621316 9.2100 L Ordinary Shares
2017-11-15 Golden Horse Hong Kong Investment Limited 300000000 1470621316 11.5600 L 1170621316 9.2100 L Ordinary Shares
2017-09-13 Dragon Huge Development Limited 1000000000 0 0.0000 L 1000000000 7.8600 L Ordinary Shares
2017-09-13 林哲锐 Lin Zherui 1000000000 4622 0.0100 L 1000004622 7.8600 L Ordinary Shares
2017-09-13 韦振宇 Wei Zhen Yu 0 0.0000 P 0 0.0000 P Ordinary Shares
2017-09-13 韦振宇 Wei Zhen Yu 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-09-13 韦振宇 Wei Zhen Yu 2150000000 18.3500 L 2150000000 16.9100 L Ordinary Shares
2017-09-13 陈湘如 Chen Xiangru 0 0.0000 P 0 0.0000 P Ordinary Shares
2017-09-13 陈湘如 Chen Xiangru 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-09-13 陈湘如 Chen Xiangru 1853992000 15.8200 L 1853992000 14.5800 L Ordinary Shares
2017-09-13 未来世界金融控股有限公司 Future World Financial Holdings Limited 1470621316 12.5500 L 1470621316 11.5600 L Ordinary Shares
2017-09-13 Golden Horse Hong Kong Investment Limited 1470621316 12.5500 L 1470621316 11.5600 L Ordinary Shares
2017-09-08 韦振宇 Wei Zhen Yu 0 0.0000 P 0 0.0000 P Ordinary Shares
2017-09-08 韦振宇 Wei Zhen Yu 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-09-08 韦振宇 Wei Zhen Yu 2150000000 20.0300 L 2150000000 18.3500 L Ordinary Shares
2017-09-08 陈湘如 Chen Xiangru 0 0.0000 P 0 0.0000 P Ordinary Shares
2017-09-08 陈湘如 Chen Xiangru 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2017-09-08 陈湘如 Chen Xiangru 1853992000 17.2700 L 1853992000 15.8200 L Ordinary Shares
2017-09-08 未来世界金融控股有限公司 Future World Financial Holdings Limited 1470621316 13.7000 L 1470621316 12.5500 L Ordinary Shares
2017-09-01 未来世界金融控股有限公司 Future World Financial Holdings Limited 916666666 553954650 5.1600 L 1470621316 13.7000 L Ordinary Shares
2017-08-07 未来世界金融控股有限公司 Future World Financial Holdings Limited 470000000 83954650 0.8200 L 553954650 5.1600 L Ordinary Shares
2017-05-22 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 1215971647 11.8400 L 1059 0.0000 L Ordinary
2017-05-08 韦振宇 Wei Zhen Yu 2150000000 23.9800 L 2150000000 20.9400 L Ordinary
2017-05-08 王海雄 Wang Hai Xiong 460000000 5.1300 L 460000000 4.4800 L Ordinary
2017-03-13 Cleanline Capital Limited 1215971647 1215971647 13.5600 L 0 0.0000 L Ordinary
2017-03-13 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 1215971647 1215971647 13.5600 L 1215971647 13.5600 L Ordinary
2017-03-13 美林太平洋有限公司 Magnum Pacific Limited 1215971647 1215971647 13.5600 L 0 0.0000 L Ordinary
2017-03-07 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 1120218579 2336190226 26.0600 L 1215971647 13.5600 L Ordinary Shares
2017-03-07 Gold Mission Limited 1120218579 1120218579 12.5000 L 0 0.0000 L Ordinary
2017-03-07 Cleanline Capital Limited 1120218579 2336190226 26.0600 L 1215971647 13.5600 L Ordinary
2016-12-02 韦振宇 Wei Zhen Yu 2150000000 23.9800 L 2150000000 23.9800 L Ordinary
2016-11-28 Cleanline Capital Limited 1120218579 1215971647 13.5600 L 2336190226 26.0600 L Ordinary
2016-11-28 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 1120218579 1215971647 13.5600 L 2336190226 26.0600 L Ordinary
2016-11-28 Gold Mission Limited 1120218579 0 0.0000 L 1120218579 12.5000 L Ordinary
2016-11-25 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 54544000 1270515647 14.1700 L 1215971647 13.5600 L Ordinary
2016-11-25 美林太平洋有限公司 Magnum Pacific Limited 54544000 1270515647 14.1700 L 1215971647 13.5600 L Ordinary
2016-11-25 Cleanline Capital Limited 54544000 1270515647 14.1700 L 1215971647 13.5600 L Ordinary
2016-09-28 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 25116000 1367955647 15.2600 L 1342839647 14.9800 L Ordinary
2016-09-26 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 73486000 1441441647 16.0800 L 1367955647 15.2600 L Ordinary Shares
2016-08-11 陈湘如 Chen Xiangru 1850000000 3992000 0.0400 L 1853992000 20.6800 L Ordinary Shares
2016-08-04 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 19600000 1414645647 15.7800 L 1434245647 16.0000 L Ordinary
2016-07-20 王海雄 Wang Hai Xiong 460000000 5.1300 L 460000000 5.1300 L Ordinary
2016-07-07 Cleanline Capital Limited 1296611647 14.4800 L 1296611647 14.4600 L Ordinary
2016-07-07 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 67760000 1346885647 15.0200 L 1414645647 15.7800 L Ordinary
2016-07-07 美林太平洋有限公司 Magnum Pacific Limited 1296611647 14.4800 L 1296611647 14.4600 L Ordinary
2016-04-29 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 3010000 1343875647 14.9900 L 1346885647 15.0200 L Ordinary
2016-04-06 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 1298403647 15.2700 L 1296611647 14.4800 L Ordinary
2016-04-06 美林太平洋有限公司 Magnum Pacific Limited 1296611647 15.2500 L 1296611647 14.4800 L Ordinary
2016-04-06 Cleanline Capital Limited 1296611647 15.2500 L 1296611647 14.4800 L Ordinary
2016-03-24 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 25858000 1375585647 16.1800 L 1349727647 15.8800 L Ordinary
2016-02-24 韦振宇 Wei Zhen Yu 2000000000 4000000000 47.2700 L 4000000000 47.2700 L Ordinary Shares
2016-02-24 黄川 Huang Chuan 2000000000 8610000 0.1000 L 2008610000 23.7400 L Ordinary Shares
2016-02-24 Dragon Regal Holding Limited 2000000000 0 0.0000 L 2000000000 23.6300 L Ordinary Shares
2016-02-12 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 6552000 1347697647 15.9300 L 1354249647 16.0000 L Ordinary
2016-02-01 Joyous Keen Limited 647294000 673824000 7.9900 L 26530000 0.3100 L Ordinary Shares
2016-02-01 Cleanline Capital Limited 647294000 649317647 7.6700 L 1296611647 15.3200 L Ordinary Shares
2016-02-01 美林太平洋有限公司 Magnum Pacific Limited 647294000 649317647 7.6700 L 1296611647 15.3200 L Ordinary Shares
2016-02-01 天顺证券集团有限公司 Skyway Securities Group Limited 698380000 649317647 7.6700 L 1347697647 15.9300 L Ordinary Shares
2015-10-27 Joyous Keen Limited 673824000 8.0100 L 673824000 7.9900 L Ordinary Shares
2015-09-11 Joyous Keen Limited 742000 673082000 8.0000 L 673824000 8.0100 L Ordinary Shares
2015-09-10 Joyous Keen Limited 910000 672172000 7.9900 L 673082000 8.0000 L Ordinary Shares
2015-09-09 Joyous Keen Limited 1232000 670940000 7.9700 L 672172000 7.9900 L Ordinary Shares
2015-09-08 Joyous Keen Limited 756000 670184000 7.9700 L 670940000 7.9700 L Ordinary Shares
2015-09-07 Joyous Keen Limited 616000 669568000 7.9600 L 670184000 7.9700 L Ordinary Shares
2015-09-04 Joyous Keen Limited 546000 669022000 7.9600 L 669568000 7.9600 L Ordinary Shares
2015-09-02 Joyous Keen Limited 798000 668224000 7.9500 L 669022000 7.9600 L Ordinary Shares
2015-09-01 Joyous Keen Limited 3430000 664794000 7.9100 L 668224000 7.9500 L Ordinary Shares
2015-08-31 Joyous Keen Limited 2366000 662428000 7.8800 L 664794000 7.9100 L Ordinary Shares
2015-08-28 Joyous Keen Limited 6286000 656142000 7.8000 L 662428000 7.8800 L Ordinary Shares
2015-08-27 Joyous Keen Limited 5964000 650178000 7.7300 L 656142000 7.8000 L Ordinary Shares
2015-08-26 Joyous Keen Limited 4032000 646146000 7.6800 L 650178000 7.7300 L Ordinary Shares
2015-08-25 Joyous Keen Limited 14616000 631530000 14.3500 L 646146000 14.6900 L Ordinary Shares
2015-08-18 Joyous Keen Limited 646146000 14.6900 L 646146000 7.6800 L Ordinary Shares
2015-08-18 保兴资本控股有限公司 Mission Capital Holdings Limited 503936000 5.9900 L 649317647 7.7200 L Ordinary
2015-08-18 保兴资本控股有限公司 Mission Capital Holdings Limited 503936000 11.4300 L 503936000 5.9900 L Ordinary
2015-07-29 Joyous Keen Limited 731530000 16.6100 L 631530000 14.3400 L Ordinary Shares
2015-07-29 Joyous Keen Limited 100000000 Ordinary Shares
2015-07-29 Joyous Keen Limited 100000000 631530000 14.3400 L 731530000 16.6100 L Ordinary Shares
2015-07-20 Joyous Keen Limited 1960000 629570000 14.3100 L 631530000 14.3500 L Ordinary Shares
2015-07-17 Joyous Keen Limited 1960000 627610000 14.2600 L 629570000 14.3100 L Ordinary Shares
2015-07-16 Joyous Keen Limited 1960000 625650000 14.2200 L 627610000 14.2600 L Ordinary Shares
2015-07-15 Joyous Keen Limited 2940000 622710000 14.1500 L 625650000 14.2200 L Ordinary Shares
2015-07-14 Joyous Keen Limited 2856000 619854000 14.0900 L 622710000 14.1500 L Ordinary Shares
2015-07-13 Joyous Keen Limited 2996000 616858000 14.0200 L 619854000 14.0900 L Ordinary Shares
2015-07-10 Joyous Keen Limited 3024000 613834000 13.9500 L 616858000 14.0200 L Ordinary Shares
2015-07-09 Joyous Keen Limited 3024000 610810000 13.8800 L 613834000 13.9500 L Ordinary Shares
2015-07-08 Joyous Keen Limited 2814000 607996000 13.8200 L 610810000 13.8800 L Ordinary Shares
2015-07-07 Joyous Keen Limited 2996000 605000000 13.7500 L 607996000 13.8200 L Ordinary Shares
2015-06-22 韦振宇 Wei Zhen Yu 4000000000 4000000000 91.2500 L 4000000000 90.9100 L 普通股
2015-06-19 保兴资本控股有限公司 Mission Capital Holdings Limited 195000000 308936000 7.0200 L 503936000 11.4500 L Ordinary
2015-06-18 保兴资本控股有限公司 Mission Capital Holdings Limited 308936000 0 0.0000 L 308936000 7.0500 L Ordinary
2015-06-09 韦振宇 Wei Zhen Yu 4000000000 4000000000 92.2400 L 4000000000 91.2500 L 普通股
2015-05-20 韦振宇 Wei Zhen Yu 4000000000 0 0.0000 L 4000000000 92.5200 L 普通股
2015-05-14 Joyous Keen Limited 605000000 14.1500 L 605000000 13.9900 L Ordinary Shares
2015-04-21 王海雄 Wang Hai Xiong 255000000 205000000 4.8900 L 460000000 10.9800 L Ordinary Shares
2015-04-16 Joyous Keen Limited 100000000 505000000 12.0500 L 605000000 14.4400 L Ordinary Shares
2015-04-15 Joyous Keen Limited 300000000 205000000 4.8900 L 505000000 12.0500 L Ordinary Shares
2015-01-16 符如林 Fu Ru Lin 888000000 1075900000 17.9700 L 187900000 3.1400 L Ordinary
2014-12-10 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 408000000 430179400 7.1900 L 22179400 0.3700 L Ordinary
2014-12-10 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 408000000 6.8100 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-08 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 8000000 438179400 7.3200 L 430179400 7.1900 L Ordinary
2014-12-04 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 8000000 438179400 7.3200 L 438179400 7.3200 L Ordinary
2014-12-03 符如林 Fu Ru Lin 1069900000 19.3600 L 1069900000 17.8700 L Ordinary Shares
2014-12-03 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 438179400 7.3700 L 438179400 7.3200 L Ordinary
2014-12-03 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 6.8600 L 408000000 6.8100 L Ordinary
2014-12-02 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 7.0000 L 408000000 6.8600 L Ordinary
2014-12-02 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 438179400 7.5200 L 438179400 7.3700 L Ordinary
2014-12-01 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 7.3800 L 408000000 7.0000 L Ordinary
2014-12-01 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 438179400 7.9300 L 438179400 7.5200 L Ordinary
2014-11-21 符如林 Fu Ru Lin 1069900000 23.2300 L 1069900000 19.3600 L Ordinary
2014-11-21 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 8.8600 L 408000000 7.3800 L Ordinary
2014-11-21 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 438179400 9.5100 L 438179400 7.9300 L Ordinary
2014-11-07 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 9.9300 L 408000000 8.8600 L Ordinary Shares
2014-11-07 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 438179400 10.6600 L 438179400 9.5100 L Ordinary Shares
2014-11-07 符如林 Fu Ru Lin 1069900000 26.0300 L 1069900000 23.2300 L Ordinary
2014-10-29 民丰企业控股有限公司 Freeman Financial Corporation Limited 237553387 237553387 5.8000 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2014-10-27 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 5000000 443179400 10.7800 L 438179400 10.6600 L Ordinary Shares
2014-10-24 Poly Capital Holdings Limited 151190000 353220000 8.5900 L 202030000 4.9100 L Ordinary
2014-10-23 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 5000000 443179400 10.7800 L 443179400 10.7800 L Ordinary
2014-10-22 Poly Capital Holdings Limited 89170000 442390000 10.7600 L 353220000 8.5900 L Ordinary
2014-10-21 Poly Capital Holdings Limited 14950000 457340000 11.1300 L 442390000 10.7600 L Ordinary
2014-10-20 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 9.9300 L 408000000 9.9300 L Ordinary
2014-10-20 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 443179400 10.7900 L 443179400 10.7800 L Ordinary
2014-10-20 Poly Capital Holdings Limited 457340000 11.1400 L 457340000 11.1300 L Ordinary
2014-10-13 Poly Capital Holdings Limited 457340000 11.1400 L 457340000 11.1400 L Ordinary Shares
2014-10-13 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 9.9400 L 408000000 9.9300 L Ordinary
2014-10-13 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 443179400 10.8000 L 443179400 10.7900 L Ordinary
2014-09-30 Poly Capital Holdings Limited 457340000 11.1500 L 457340000 11.1400 L Ordinary
2014-09-30 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 443179400 10.8000 L 443179400 10.8000 L Ordinary Shares
2014-09-30 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 9.9500 L 408000000 9.9400 L Ordinary Shares
2014-09-26 民丰企业控股有限公司 Freeman Financial Corporation Limited 237553387 5.8000 L 237553387 5.8000 L Ordinary Shares
2014-09-22 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 9.9600 L 408000000 9.9500 L Ordinary Shares
2014-09-22 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 443179400 10.8200 L 443179400 10.8000 L Ordinary Shares
2014-09-22 Poly Capital Holdings Limited 457340000 11.1700 L 457340000 11.1500 L Ordinary
2014-09-15 民丰企业控股有限公司 Freeman Financial Corporation Limited 157923387 79630000 1.9500 L 237553387 5.8000 L Ordinary Shares
2014-09-11 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 9.9700 L 408000000 9.9600 L Ordinary Shares
2014-09-11 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 443179400 10.8300 L 443179400 10.8200 L Ordinary Shares
2014-09-11 符如林 Fu Ru Lin 1085700000 26.5200 L 1085700000 26.5200 L Ordinary Shares
2014-09-11 Poly Capital Holdings Limited 457340000 11.1700 L 457340000 11.1700 L Ordinary
2014-09-10 符如林 Fu Ru Lin 197700000 888000000 21.6900 L 1085700000 26.5200 L Ordinary Shares
2014-09-08 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 9.9700 L 408000000 9.9700 L Ordinary
2014-09-08 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 443179400 10.8300 L 443179400 10.8300 L Ordinary
2014-09-08 符如林 Fu Ru Lin 888000000 21.7100 L 888000000 21.6900 L Ordinary
2014-09-08 Poly Capital Holdings Limited 457340000 11.1800 L 457340000 11.1700 L Ordinary
2014-09-01 Poly Capital Holdings Limited 457340000 11.1800 L 457340000 11.1800 L Ordinary Shares
2014-08-27 Poly Capital Holdings Limited 4260000 453080000 11.0800 L 457340000 11.1800 L Ordinary
2014-08-26 Poly Capital Holdings Limited 0 453080000 12.0700 L 453080000 11.0800 L Ordinary
2014-08-26 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 10.8700 L 408000000 9.9800 L Ordinary
2014-08-26 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 443179400 11.8100 L 443179400 10.8400 L Ordinary
2014-08-26 符如林 Fu Ru Lin 888000000 23.6500 L 888000000 21.7100 L Ordinary
2014-08-25 Poly Capital Holdings Limited 0 453080000 12.1000 L 453080000 12.0700 L Ordinary
2014-08-25 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 5400000 443179400 11.8400 L 443179400 11.8100 L Ordinary
2014-08-22 中南融资有限公司 HEC Capital Limited 166850000 6.3400 L 166850000 4.4600 L Ordinary
2014-08-22 Poly Capital Holdings Limited 0 453080000 12.1000 L 453080000 12.1000 L Ordinary
2014-08-22 Poly Capital Holdings Limited 0 453080000 17.2200 L 453080000 12.1000 L Ordinary
2014-08-22 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 15.5100 L 408000000 10.9000 L Ordinary
2014-08-22 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 443179400 16.8400 L 443179400 11.8400 L Ordinary
2014-08-22 符如林 Fu Ru Lin 888000000 33.7500 L 888000000 23.7200 L Ordinary
2014-08-22 黄国强 Wong Kwok Keung 140921664 5.7700 L 140921664 3.7600 L Ordinary Shares
2014-08-22 Best Casting Limited 140921664 5.7700 L 140921664 3.7600 L Ordinary Shares
2014-08-20 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 16.4600 L 408000000 15.5100 L Ordinary Shares
2014-08-20 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 443179400 17.8800 L 443179400 16.8400 L Ordinary Shares
2014-08-20 符如林 Fu Ru Lin 888000000 35.8200 L 888000000 33.7500 L Ordinary Shares
2014-08-20 黄诗策 Wong Sze Chak 129768000 5.3200 L 129768000 4.9300 L Ordinary Shares
2014-08-20 Poly Capital Holdings Limited 0 453080000 18.3700 L 453080000 17.2200 L Ordinary
2014-08-20 中南融资有限公司 HEC Capital Limited 152000000 166850000 6.7300 L 166850000 6.3400 L Ordinary
2014-08-19 中南融资有限公司 HEC Capital Limited 152000000 48230182 1.9500 L 166850000 6.7300 L Ordinary
2014-08-13 仁天科技控股有限公司 Rentian Technology Holdings Limited 60074040 128074040 5.2500 L 68000000 2.7800 L Ordinary
2014-08-13 Sino Wealthy Limited 60074040 128074040 5.2500 L 68000000 2.7800 L Ordinary
2014-08-11 符如林 Fu Ru Lin 888000000 36.0100 L 888000000 35.9500 L Ordinary
2014-08-07 威华达控股有限公司 Enerchina Holdings Limited 123208000 5.0400 L 123208000 4.9900 L Ordinary Shares
2014-08-07 欧亚平 Ou Yaping 123208000 5.0400 L 123208000 4.9900 L Ordinary Shares
2014-08-07 Enerchine Capital Ltd. 123208000 5.0500 L 123208000 4.9900 L Ordinary
2014-08-07 Asia Pacific Promotion Limited 123208000 5.0400 L 123208000 4.9900 L Ordinary Shares
2014-08-07 Poly Capital Holdings Limited 2120000 450960000 18.2900 L 453080000 18.3700 L Ordinary
2014-08-07 Poly Capital Holdings Limited 450960000 18.4800 L 450960000 18.2900 L Ordinary
2014-08-07 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 7600000 443179400 18.0900 L 443179400 17.9700 L Ordinary Shares
2014-07-31 Poly Capital Holdings Limited 120960000 330000000 13.5200 L 450960000 18.4800 L Ordinary
2014-07-30 符如林 Fu Ru Lin 888000000 0 0.0000 L 888000000 36.3900 L Ordinary Shares
2014-07-28 昊天发展集团有限公司 Hao Tian Development Group Limited 152000000 152000000 6.2300 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-07-28 昊天管理(香港)有限公司 Hao Tian Management (Hong Kong) Limited 152000000 152000000 6.2300 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-07-28 智添投资有限公司 Win Team Investments Limited 152000000 152000000 6.2300 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-07-24 Best Casting Limited 140921664 6.9300 L 140921664 5.7700 L Ordinary
2014-07-24 仁天科技控股有限公司 Rentian Technology Holdings Limited 128074040 6.3000 L 128074040 5.2500 L Ordinary Shares
2014-07-24 Sino Wealthy Limited 128074040 6.3000 L 128074040 5.2500 L Ordinary Shares
2014-07-24 黄国强 Wong Kwok Keung 140921664 6.9300 L 140921664 5.7700 L Ordinary
2014-07-24 张莉莉 Zhang Li Li 111600000 5.4900 L 111600000 4.5700 L Ordinary Shares
2014-07-24 黄诗策 Wong Sze Chak 129768000 6.3800 L 129768000 5.3200 L Ordinary
2014-07-24 威华达控股有限公司 Enerchina Holdings Limited 123208000 6.0600 L 123208000 5.0400 L Ordinary Shares
2014-07-24 Enerchine Capital Ltd. 123208000 6.0600 L 123208000 5.0500 L Ordinary Shares
2014-07-24 欧亚平 Ou Yaping 123208000 6.0600 L 123208000 5.0400 L Ordinary Shares
2014-07-24 Asia Pacific Promotion Limited 123208000 6.0600 L 123208000 5.0400 L Ordinary Shares
2014-07-24 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 408000000 20.0600 L 408000000 16.7100 L Ordinary Shares
2014-07-24 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 443179400 21.7900 L 443179400 18.1600 L Ordinary Shares
2014-07-24 昊天发展集团有限公司 Hao Tian Development Group Limited 152000000 7.4700 L 152000000 6.2300 L Ordinary
2014-07-24 昊天管理(香港)有限公司 Hao Tian Management (Hong Kong) Limited 152000000 7.4700 L 152000000 6.2300 L Ordinary
2014-07-24 Poly Capital Holdings Limited 330000000 16.2300 L 330000000 13.5200 L Ordinary
2014-07-24 智添投资有限公司 Win Team Investments Limited 152000000 7.4700 L 152000000 6.2300 L Ordinary
2014-07-08 Best Casting Limited 136000000 34788143 1.7100 L 140921664 6.9300 L Ordinary
2014-07-08 Enerchine Capital Ltd. 46000000 97411794 4.7900 L 123208000 6.0600 L Ordinary
2014-07-08 昊天发展集团有限公司 Hao Tian Development Group Limited 152000000 0 0.0000 L 152000000 7.4700 L Ordinary
2014-07-08 昊天管理(香港)有限公司 Hao Tian Management (Hong Kong) Limited 152000000 0 0.0000 L 152000000 7.4700 L Ordinary
2014-07-08 Poly Capital Holdings Limited 300133521 29866479 1.4700 L 330000000 16.2300 L Ordinary
2014-07-08 黄诗策 Wong Sze Chak 128000000 29877627 1.4700 L 129768000 6.3800 L Ordinary
2014-07-08 智添投资有限公司 Win Team Investments Limited 152000000 0 0.0000 L 152000000 7.4700 L Ordinary
2014-07-08 张莉莉 Zhang Li Li 72000000 55411665 2.7200 L 111600000 5.4900 L Ordinary Shares
2014-07-08 黄国强 Wong Kwok Keung 136000000 34788143 1.7100 L 140921664 6.9300 L Ordinary
2014-07-08 欧亚平 Ou Yaping 46000000 97411794 4.7900 L 123208000 6.0600 L Ordinary Shares
2014-07-08 威华达控股有限公司 Enerchina Holdings Limited 46000000 97411794 4.7900 L 123208000 6.0600 L Ordinary Shares
2014-07-08 Asia Pacific Promotion Limited 46000000 97411794 4.7900 L 123208000 6.0600 L Ordinary Shares
2014-07-08 Sino Wealthy Limited 68000000 60074040 2.9500 L 128074040 6.3000 L Ordinary
2014-07-08 仁天科技控股有限公司 Rentian Technology Holdings Limited 68000000 60074040 2.9500 L 128074040 6.3000 L Ordinary
2014-02-18 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 8000000 435179400 21.3900 L 443179400 21.7900 L Ordinary
2013-09-19 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 3200000 431979400 21.2400 L 435179400 21.3900 L Ordinary Shares
2013-09-11 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 272000000 408000000 20.0600 L 408000000 20.0600 L Ordinary Shares
2013-09-11 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 280519600 431979400 21.2400 L 431979400 21.2400 L Ordinary Shares
2013-08-28 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 280519600 151459800 22.3400 L 431979400 21.2400 L Ordinary
2013-08-28 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 272000000 136000000 20.0600 L 408000000 20.0600 L Ordinary
2013-03-26 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 544000000 680000000 20.0600 L 136000000 20.0600 L Ordinary
2013-03-26 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 605839200 757299000 22.3400 L 151459800 22.3400 L Ordinary
2013-01-08 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 28000000 729299000 21.5100 L 757299000 22.3400 L Ordinary
2012-11-27 中南融资有限公司 HEC Capital Limited 160000000 276750000 8.1600 L 116750000 3.4400 L Ordinary
2012-07-01 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 28200000 757499000 22.3400 L 729299000 21.5100 L Ordinary Shares
2012-05-25 中南融资有限公司 HEC Capital Limited 116000000 140300000 4.1400 L 256300000 7.5600 L Ordinary
2012-05-25 中南融资有限公司 HEC Capital Limited 20450000 256300000 7.5600 L 276750000 8.1600 L Ordinary
2012-03-15 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 757499000 26.8100 L 757499000 22.3400 L Ordinary Shares
2012-03-15 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 680000000 24.0700 L 680000000 20.0600 L Ordinary Shares
2011-07-18 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 28000000 729499000 25.8200 L 757499000 26.8100 L Ordinary Shares
2010-05-05 英联国际有限公司 Allied Way International Limited 680000000 0 0.0000 L 680000000 24.0700 L Ordinary Shares
2010-05-05 张美怡 Cheung Mei Yee Rebacca 680000000 0 0.0000 L 729499000 25.8200 L Ordinary Shares
2010-05-05 金源米业国际有限公司 Golden Resources Development International Limited 680000000 680000000 24.0700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2010-05-05 High Super Enterprises Limited 680000000 680000000 24.0700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
回购日期 回购数量(股) 最高回购价(港元) 最低回购价(港元) 回购总价(港元) 平均回购价(港元)
暂无数据

认购 认沽 牛证 熊证
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据

量化对比

全部评论 0

  • 暂无评论

阿布量化公众号二维码 abu_quant 扫一扫关注阿布量化

热门推荐